دانلود فایل


پاور پوینت (اسلاید) شيوه ارائه مطالب علمي و فني - دانلود فایلدانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) شيوه ارائه مطالب علمي و فنيمحتواب برخی از اسلاید ها :


1- تعريف لغوي ارائه
2- سيستم ارائه
3- عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات ماشيني
4- تفوت عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات بين انسان و ماشين
5- عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات در انسان
6- تعريف كانال در سيستم ارائه انساني
7- فراروندهاي تشكيل دهنده ارائه
8- انواع ارائه با رسانه ناشناختههدفهاي كلي :آشنايي با مفهوم ارائه دانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند: - مفهوم ارائه را توضيح دهد. - عناصر تشكيل‌دهنده سيستم انتقال اطلاعات را بيان كند. - انواع ارائه و رسانه‌هاي آن را بيان نمايد - فراروندهاي تشكيل‌دهنده ارائه را معرفي كند. ارائه موضوع یعنی انتقال اطلاعات درباره موضوع و از این دیدگاه همسایگی معنایی با مفهوم ارتباط دارد.ارائه بعنوان انتقال اطلاعات سیستم خاص خود را دارد. این سیستم در طبیعت و در جامعه انسانی همیشه وجود داشته است. و حتی در گونه ابتدایی اش پیش از آغاز مدنیت انسان نیز وجود داشته است .
مبدا يا فرستنده
00000000000
00000000000كانالكانالپارازيتهامحيط انتقال اطلاعات : طبيعترسانه انتقال ماشين 1ماشين 2پيام1- مبدا یا فرستنده مجهز به کانال ( یا مکانیسم فیلتراژ )2- مقصد یا گیرنده مجهز به کانال 3- پیام 4- رسانه انتقال 5- محیط انتقال 6- پارازیتهادو عامل اصلی تر سیستم ارائه انسان می باشد که به تعبیری ظریف ترین و پیچیده ترین " ماشین " مخلوق .
محیط ارائه : طبیعت و جامعه انسانی است همراه با تمام ویژگیها و جنبه های گوناگون آن .ارايه كننده00000000000
00000000000كانالكانالعوامل با تاثير منفي روي عناصر سيستم محيط ارايه : طبيعت و جامعه انساني رسانهانسان1انسان 2پيام : موضوع كد شده ارائه کننده و کانال ارائه کننده
مخاطب و کانال مخاطب
پیام
رسانه
محیط ارائه
عوامل با تاثیرات منفی روی عناصر بالا عبارتست از تمام خصوصیات شخصی و شخصیتی انسان – یعنی مجموعه ای بسیار پیچیده از عناصر
شخصی – شخصیتی انسان که در طیفی از اندیشه ای تا فیزیکی جای می گیرند .
فراروند ارائه یک فراروند مرکب است . یعنی از تعدادی فراروند تشکیل شده است که هر یک از نگاهی دقیق می‌توانند از فراروندهای دیگر تشکیل شوند .فراروند پیام اندیشی
فراروند پیام سازی
فراروند پیام پیرایی
فراروند پیام فرستی
فراروند پیام گیری
فراروند پیام کاوی ( تحلیل پیام )
فراروند فهم ( عقلی شهودی ) یا حس پیام ارائه صرفا یک دانش یا یک فن نیست بلکه ارائه هم << دانش است > هم << فن > و هم
<< هنر > است و برای انجام ارائه مطلوب هم << دانش داری > لازم است هم << فن دانی >
و هم << هنرمندی >وحی
الهام و اشراق
روشن بینی
رویای راستین
ذهن خوانی
هیپنوتیزم 1- عوامل موثر در ارائه
2- ارائه‌كننده
3- خصوصيات كلي كانال ارائه كننده
4- گزينه‌هاي شناخت از وضع مخاطب
5- اهميت شناخت از مخاطب
6- مخاطب
7- وضعيت مخاطب ارائه 9- خصوصيات كلي موضوع ارائه در مقولات علمي-فني
10- عوامل قابل توجه در انتخاب نوع ارائه
11- انگيزه و اهداف در ارائه علمي-فني
12- راههاي كسب اطلاع
13- امكانات آماده‌سازي محتواي ارائه
14- وضع اجتماعي محيط ارائه
هدفهاي كلي: آشنايي با عوامل موثر در ارائه و بيان خصوصيات هريكدانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند: - ارائه‌كننده و خصوصيات آن را شرح دهد. -مخاطب و خصوصيات او را بيان كند. - خصوصيات موضوع ارائه و عوامل مهم در انتخاب نوع ارائه را بيان كند. -وضع اجتماعي و امكانات آماده‌سازي محتواي ارائه را توصيف كند. -راههاي كسب اطلاعات را نام ببرد.ارائه کننده
مخاطب
موضوع
نوع ارائه
انگیزه و هدف ارائه
امکانات آماده سازی محتوای ارائه
امکانات کمکی ارائه
مدت ارائه
زمان و تاریخ ارائه
مکان ارائه
جغرافیای ارائه
وضع اجتماعی محیط ارائه عامل اصلی در سیستم ارائه است . همین عامل است که 4 فراروند پیام اندیشی ، پیام سازی ، پیام پیرایی
و پیام فرستی را انجام می دهد . آنچه که نهایتا به مخاطب می رسد حاصل عملکرد کانال ارائه کننده است .
آمادگی روحی – جسمی
تسلط بر موضوع ارائه
آشنایی با موضوعات همسایه با موضوع ارائه
انگیزه و هدف درست
شناخت از وضع مخاطب
مهارت بکارگیری صحیح رسانه ارائه
مهارت انجام درست 4 فراروند پیام اندیشی ، پیام سازی ، پیام پیرایی و پیام فرستی
اهمیت قائل شدن برای مخاطب
صادق و امین بودن در ارائه
دقیق بودن
شناخت از محیط طبیعی و اجتماعی ارائه
نداشتن تعصب بیجا سن
میزان دانسته ها
باورهای فرهنگی
وضع اجتماعی و سیاسی
جنسیت
خواسته های مخاطب از ارائه
علاقه ها شناخت از مخاطب وقتی که هدف اصلی ارائه مجاب کردن مخاطب است ویا با هدف آموزش انجام می شود نقش بسیار اساسی در کنترل کمی و کیفی دارد .کاهش هزینه
بهبود کیفیت
کاهش زمان اجرا پروژه
افزایش کارایی
بازار فروش
زمینه رقابت
صرفه اقتصادی و مانند اینها
دومین عامل مهم در سیستم ارائه مخاطب است . این عامل باید فراروندهای پیام گیری ، پیام کاوی و درک یا حس پیام را انجام دهد .مخاطب ارائه در مقایسه با وضع ارائه کننده نسبت به موضوع ارائه می تواند در یکی از سه وضعیت زیر باشد :
زیر سطح
همسطح
فراسطح آمادگی روحی – جسمی
داشتن حداقل دانش اولیه لازم
داشتن ملزومات پیام گیری ، پیام کاوی ، و درک حس
اهمیت قائل شدن برای ارائه
داشتن دقت – صبر – ودر عین حال شوق در پیام گیری، پیام کاوی، و درک یا حس پیام
داشتن شناخت از ارائه کننده
داشتن انگیزه و هدف درست
نداشتن تعصب بیجا
اعتبار علمی – فنی
اولویت
سودمندی برای جامعه
عنوان مشخص و روشن
ارائه آن در یک محیط اجتماعی مشخص امکانپذیر باشد
حیطه و حدود معلوم و در صورت لزوم به خوبی قابل تعریف
قابل احاطه و پرداختن توسط ارائه کننده باشد
مورد علاقه ارائه کننده باشد
امکانات آماده سازی محتوای آن فراهم باشد هدف ارائه
فرصت ارائه
مکان ارائه
وضع اجتماعی محیط ارائه
امکانات آماده سازی محتوای ارائه
امکانات کمکی ارائه
وضع مخاطب
موضوع ارائه
نتیجه یا نتایج مورد انتظار و برخی عوامل دیگر
ضمنا انواع رایج تر ارائه در محافل علمی – فنی عبارتند از ارائه شفاهی – ارائه کتبی و ارائه ترکیبی انتقال دانش و فن از نسلی به نسل دیگر
نشر دانش و فن
گسترش دادن دانش و فن
آموزش افراد
خود آزمایی
دریافت واکنش مخاطبین به منظور توسعه یا تعمیق موضوع
ایجاد یا تقویت یک اندیشه
رقابت در زمینه های علمی – فنی
خدمت به نوع بشر برای بهتر زیستن و بهتر اندیشیدن
تشریک مساعی در پژوهش
ارضاء بعضی تمنیات غیر مادی
رفع نیازهای مادی
تجارت
تبلیغات
خودنمایی- فضل فروشی و تفاخر
پرسشنامه مشاهده مصاحبه
آزمايش مطالعه راههاي كسب اطلاع منظور از امکانات آماده سازی محتوای ارائه عمدتا " منابع کسب اطلاع و تولید شناخت "برای تهیه و تنظیم مطلب ، تصویر و حتی ادای حرکت یا تولید صوت است .داشتن شناخت درست و کافی از وضع اجتماعی محیط ارائه از نظر اخلاقی ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در انجام ارائه تاثیر دارد .هر چه میزان شناخت ارائه کننده از وضع اجتماعی محیط ارائه بیشتر و درست تر باشد ارائه را مطلوب تر انجام خواهد داد .1- تعریف ارائه کتبی
2- خصوصیات ارائه کتبی
3- امكانات ارائه كتبي
4- انواع ارائه کتبی
5- گونه های رایج تر ارائه کتبی دانشگاهی و غیر دانشگاهی 6- ساختار اکثر گونه های علمی – فنی (غیر از گونه های خاص)
7- مراحل آماده سازی ارائه کتبی
8- تعیین موضوع


پاور


پوینت


(اسلاید)


شیوه


ارائه


مطالب


علمی


و


فنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده
پرينت )

پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 44file

23 آگوست 2018 ... دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. این فایل در قالب پاورپوینت
قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد.

فایل پاور درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | پاورپوینت با فرمت PPT ...

21 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. این فایل در قالب پاورپوینت
قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد.

پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | 3151 - web6

5 سپتامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. این فایل در قالب پاورپوینت
قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد.

دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - پروژه دات کام

10 مارس 2011 ... عنوان مقاله: پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی قالب بندی : Powerpoint
قیمت : رایگان شرح مختصر : در اين درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن ...

دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید در اين درس
با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا مي شويم. در بخش ارائه كتبي مراحل آماده سازي ارائه را
...

پاورپوینت نام درس : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – ایندکس روز

دانلود فایل اصلی پاورپوینت نام درس : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی از سایت. دانلود
فایل. در این درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا می‌شویم. در بخش ارائه كتبی مراحل
...

دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - گروه طراحی قلمو

30 آوريل 2017 ... دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی یکی از بهترین کتاب های موجود برای
درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ، کتاب آقای محمد تقي روحاني ...

Power Point جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – زهرا نصیری اقدم

Power Point جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. Power Point جزوه شیوه ارائه مطالب
علمی و فنی. shive برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید shive erae matlab_word
...

پاورپوینت درمورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نوع فایل : پاورپوینت(
Power Point )قابل ویرایش تعداداسلایدها :37 اسلاید بخشی ازاسلایدها: در اين درس با ...

نمونه پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني – balsamfile

17 سپتامبر 2018 ... هم اکنون شما برای خرید محصول با عنوان پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني وارد
فروشگاه فایل شده اید؛ جهت ادامه مطالعه و خرید بر روی دکمه دریافت ...

پاورپوینت درمورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی لینک دانلود و خرید
پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده
پرينت )

پاورپوينت درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني | بیا تو

پاورپوينت درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب
علمی و فنی – پروژه دات کام www.prozhe.com/دانلود-پاورپوینت-درس-شیوه-ارائه- ...

اسلاید پاورپوینت جزوه شيوه ارائه مطالب علمي و فني - دانلود رایگان

دانلود رایگان فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 315 صفحه فایل
Power Point و قابل ویرایش که به بررسی جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ...

دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 35 اسلاید در اين درس
با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا مي شويم. در بخش ارائه كتبي مراحل آماده سازي ارائه را
...

پاورپوینت درمورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نوع فایل : پاورپوینت(
Power Point )قابل ویرایش تعداداسلایدها :37 اسلاید بخشی ازاسلایدها: در اين درس با ...

پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -73 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -73 اسلاید مفهوم ارائه
عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی عوامل موثر در ارائه .1ارائه کننده ...

خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی – marafilo

31 آگوست 2018 ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود.
پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی. اهداف كلی درس: در این درس با مفهوم ...

اسلاید پاورپوینت جزوه شيوه ارائه مطالب علمي و فني|یار فایل

14 ا کتبر 2017 ... اسلاید پاورپوینت جزوه شيوه ارائه مطالب علمي و فني فایل زیر یک اسلاید
پاورپوینت جامع و کامل در قالب 315 صفحه فایل Power Point و قابل ...

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی,سیستم ارائه,سیستم ارائه
انتقال اطلاعات ماشینی,عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات در انسان,سیستم ا
.

پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 97file

26 آگوست 2018 ... دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. این فایل در قالب پاورپوینت
قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد.

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني -316 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی.

Power Point جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – زهرا نصیری اقدم

Power Point جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. Power Point جزوه شیوه ارائه مطالب
علمی و فنی. shive برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید shive erae matlab_word
...

پاورپوینت در مورد شيوه ارائه مطالب علمي و فني

پاورپوینت در مورد شيوه ارائه مطالب علمي و فني پاورپوینت در مورد شيوه ارائه مطالب
علمي و فنيلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل ...

پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - دانلود فایل پروژه ...

4 سپتامبر 2018 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن ...

دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی.

پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | file | word2

22 مارس 2018 ... پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی; شیوه ارائه مطالب; تولید متن اصلی
مقاله; فایل بصورت ppt و قابل ویرایش می باشد; علمی و فنی; گزارش و ...

پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – تارا

28 آوريل 2018 ... پاورپوینت در مورد شیوه اراه مطالب علمی و فنی ,شیوه اراه مطالب علمی و فنی,دانلود
پاورپوینت در مورد شیوه اراه مطالب علمی و فنی ,شیوه,اراه,مطا

پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی | 3943 - dl6

3 مه 2018 ... دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. این فایل در قالب پاورپوینت
قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد.

پاورپوینت نام درس : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – ایندکس روز

دانلود فایل اصلی پاورپوینت نام درس : شیوه ارائه مطالب علمی و فنی از سایت. دانلود
فایل. در این درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا می‌شویم. در بخش ارائه كتبی مراحل
...

دانلود پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - پروژه دات کام

10 مارس 2011 ... عنوان مقاله: پاورپوینت درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی قالب بندی : Powerpoint
قیمت : رایگان شرح مختصر : در اين درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن ...

خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی – marafilo

31 آگوست 2018 ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود.
پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی. اهداف كلی درس: در این درس با مفهوم ...

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۵ | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

هدفهاي رفتاري: هدفهاي كلي: آشنايي با ويژگيهاي نوشتار علمي -فني دانشجو در پايان
اين جلسه مي‌تواند: - ويژگيهاي نوشتار علمي-فني شامل ويژگيهاي زباني و كيفي را ...

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني 317 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی.

پاورپوینت درباره شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - تحقیق پروژه فایل ...

4 سپتامبر 2018 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن ...

پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -73 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -73 اسلاید مفهوم ارائه
عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی عوامل موثر در ارائه .1ارائه کننده ...

هفت راهکار برای ساخت بهترین پاورپوینت - Research Editor

به محتوای مطلب توجه کنید. بسته به اینکه محتوای سخنرانی یا ارائه شما علمی، فنی،
هنری، مدیریتی و… باشد ساختار پاورپوینت تغییر می‌کند. در سخنرانی‌های علمی و ...

پاورپوینت درباره شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - تحقیق پروژه فایل ...

4 سپتامبر 2018 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 37 اسلاید قسمتی از متن ...

دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت :

دانلود پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني – darsifile

12 سپتامبر 2018 ... سایت محصولات فایل های دانلودی محصولی با عنوان پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي
و فني برای موفقیت و پیشرفت تحصیلی شما در کسب علم و ...

پاورپوینت بی نظیر تمرینات پلایومتریک - 33 اسلاید

پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

پروژه دستگاه های خودرپرداز و چگونگی کار دستگاه های خودپرداز

پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

اینفوگرافیک نقشه تقسیمات سیاسی استان سمنان به همراه داده های جمعیتی شهرستانها و جداول و نمودارها بر اساس آمار سال 95

هوا بفروشید و میلیونر شوید

دانلود مقاله قارچهاي عالي

تحقیق:شهید مطهری

تحقیق آمار برای درس آمار و احتمالات دوم و سوم دبیرستان

دانلود نرم افزار درخواستی (Clash Of Clans Hack Tool v5.23 + License Key)