دانلود فایل


پاورپوینت پیش آگاهی آفات نباتی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت پیش آگاهی آفات نباتی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف

دانلود فایل پاورپوینت پیش آگاهی آفات نباتی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف پاورپوینت پیش آگاهی آفات نباتی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف
113اسلایدهمراه باتصاویر
تعريف آفت Pest)
به ارگانيسمي اطلاق ميشود كه موجوديت، كيفيت و ارزش بعضي از منابع و ذخاير
انسان را نقصان دهد. اين منابع مي تواند گياه، حيوان، بهداشت و سلامت و ..... باشد.
انواع آفات:
آفات كليدي (Key Pests)
به آفاتي گفته مي شود كه در صورت عدم اعمال عمليات مديريت موجب كاهش شديد عملكرد محصول مي شود.
آفات اتفاقي (Occasional Pests):
گونه هايي هستند كه جمعيت آنها گهگاه بر اثر طغيان ناگهاني خسارت عمده اي را موجب مي گردند. طغيان آنها اغلب به علت بروز اختلال در كنترل طبيعي، ناهنجاري اقليمي يا مديريت نادرست انسان مي باشد. مثل طغیان کنه قرمز مرکبات در پاییز سال 1389 که به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب.
آفات بالقوه (Potential Pests):
در حالت عادي و تحت مديريت مناسب خسارتي را وارد نمي كنند. در صورت تغيير در عمليات مبارزه، احتمال دارد به صورت زيان آور در آيند. مثال: شپشك استراليايي به عنوان يك آفت بالقوه در باغات مركبات مطرح است. چنانچه در اثر مديريت نامناسب كفشدوزك Vedalia از بين برود مجدداً به صورت آفت جدي در مي آيد.
آفات مهاجر (Migrant Pests):
نظير ملخ هاي مهاجر، لارو بعضي از پروانه هاي نوكتوئيده و پرندگان كه داراي قدرت جابجايي بالا بوده
و خسارت سنگيني را وارد مي سازند.


پاورپوینت آفات نباتی


پاورپوینت آفات


پاورپوینت پیش آگاهی آفات نباتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PowerPoint Presentation - سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

24 مه 2015 ... جلسه ای کارشناسی با حضور اداره کل هواشناسی استان ، اداره کل مدیریت .... تجهیز
ونوسازی اراضی سنتی وزیر شبکه سدها. 4 ... اطلاع رسانی موارد مختلف(آموزشی، توصیه
ها، اخطارها و . ... از سرمازدگی و استفاده از IPM در خصوص مبارزه با امراض و آفات گیاهی
... با هدف ترويج كشت گونه هاي مقاوم به تنش هاي خشكي4-پيش آگاهي در ...

PowerPoint Presentation - دانشگاه شاهد

منشا آفات ممکن است; حيواني بندپايان، حلزون ها و جونده ها; نباتي قارچ ها و علف هاي هرز
... مبارزه واقعي و موفق با آفات ، زماني صورت مي گيرد که تلفيقي از روش هاي مختلف
باشد. ... چنين فرمي در مبارزه با آفات در اغلب مواقع قابل استفاده نيست و براي
استفاده ... امولسيون : براي اين نوع فرمولاسيون، ابتدا فرم تکنيک را در يک حلال آلي
حل ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

لیست مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان ... یک رویکرد DEA (تحلیل پوششی
داده ها) برای انتخاب تامین کننده با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و .... چند منظوره ارایه
دھنده انتخابی را در ارتباطات داده توسط سطوح مختلف QoS سرویس میکند. ... پیش
بینی زمان رسیدن اتوبوس با استفاده از شبکه های عصبی RBF تعدیل شده با داده های ...

Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اپيوئيد و ايمنی ( تاثير اپيوئيد ها، آگونيست ها و آنتاگونيست های اپيوئيدی بر ...
شناسايی عوامل پيشگيری و يا بهبود بيماری آلزايمر با استفاده از مواد موثر موجود در
... و فاکتورهای موثر بر آن با استفاده از تکنيک های رفتاری و الکتروفيزيولوژی ....
مختلف; بررسی ارزش مارکرهای IHC يا روش PCR در پيش آگاهی بيماريهای مختلف.

فایل تحقیقی پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفت کش ها و کنترل ...

17 مارس 2018 ... خرید و دانلود آنی پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات مهم گیاهی همیشه پر از خلاقیت !
... شما از طریق موتور جستجو به پیش نویس پاورپوینت کشاورزی با عنوان ماشین های
.... پاورپوینت تجهیزات کاربردی در بهداشت محیط و نحوه کنترل آفت کش ها در محیط
..... کامل ترین فایل دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

لیست مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان ... یک رویکرد DEA (تحلیل پوششی
داده ها) برای انتخاب تامین کننده با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و .... چند منظوره ارایه
دھنده انتخابی را در ارتباطات داده توسط سطوح مختلف QoS سرویس میکند. ... پیش
بینی زمان رسیدن اتوبوس با استفاده از شبکه های عصبی RBF تعدیل شده با داده های ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺪاول ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﻣ

درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ... وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻓﺎت در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ و. ﻋﻮارض ... ﻫﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺳﻤﻴﺖ دارﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻳﻨﻜـﻪ. اﺗﻜﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه. ﻛﺶ ..... ﭘﻴﺶ اﻧﺘﻘـﺎل ژن از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺗﻮرﻳﻨﺠﻴﻨﺴـﻴﺲ ....
ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻓـﻊ آﻓـﺎت ﻧﺒـﺎﺗﻲ ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ..... ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاران آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻛ ...

ﺗﺼﺪي ﮔﺮي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ

ﺳﻤﻮم ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ، واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. *. -. اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻲ ... اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ ... ﻣﺼﺮف آﻓﺘﻜﺸﻬﺎ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﻣﻮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.

حل تمرین کتاب مکانیک آماری Pathria و Beale - ویرایش سوم

پاورپوینت انواع بازی از نظر پیاژه

میکروفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی

پاورپوینت فصل هفتم نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده

جزوه درس سیستم های تأمین

پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی

آموزش آباکوس، جزوه آموزش نحوه مدل سازي مواد پیزوالکتریک در نرم افزار تحلیلی آباکوس ABAQUS

نمونه سوالات شیمی 1 مخصوص آزمون های پایانی دی و خرداد ماه، پایه دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی وفیزیک

تحقیق درباره اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

جزوه فولاد ویژه ی آزمون محاسبات نظام مهندسی