دانلود فایل


استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی - دانلود فایلدانلود فایل با وجود اهمیت روش‌های تصمیم گیری (DM) در ایجاد مدل های تصمیم گیری موثر برای انتخاب عرضه کننده, فقدان ادبی سیستماتیک

دانلود فایل استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی چکیده
با وجود اهمیت روش های تصمیم گیری (DM) در ایجاد مدل های تصمیم گیری موثر برای انتخاب عرضه کننده، فقدان ادبی سیستماتیک در این زمینه احساس می شود. این مقاله ی بررسی سیستماتیکی از مقالات منتشر شده در سال های 2008 تا 2012 در خصوص کاربرد روش های DM برای انتخاب عرضه کننده، ارائه می کند. با استفاده از روش شناسی مدل های تحلیل تصمیم گیری در چهار جنبه ی مشکلات تصمیم گیری، تصمیم گیرندگان، محیط تصمیم گیری، و رویکردهای تصمیم گیری، درنهایت ما 123 مقاله را انتخاب و بررسی کردیم. برای بررسی روند تحقیق روی انتخاب عرضه کننده نامشخص، این مقاله ها بر اساس ابهامات مختلف در هفت دسته طبقه بندی شدند. تحت این چارچوب طبقه بندی، 26 روش تصمیم گیری از سه منظر مشخص شدند: (1)روش های تصمیم گیری چندمعیاری (MCDM)، (2) روش های برنامه ریزی ریاضی (MP) و (3) روش های هوش مصنوعی (Al). ما هر یک از 26 روش را مورد بررسی قرار دادیم و ابزار یکپارچه سازی این روش ها برای انتخاب عرضه کننده را تجزیه وتحلیل کردیم. بررسی ما توصیه هایی برای تحقیقات آتی فراهم می کند و اطلاعاتی در خصوص کاربرد روش های DM در انتخاب عرضه کننده ارائه می کند.
کلمات کلیدی: انتخاب عرضه کننده، روش های تصمیم گیری، عدم قطعیت، بررسی ادبی
انتخاب عرضه کننده (SS) توجه زیادی را به سمت خود جلب کرده است، زیرا تاثیر قابل توجهی روی موفقیت مدیریت زنجیره ی تامین و لجستیک (LSCM) دارد. حداقل در دو بررسی علمی ارزشمند ادبیات SS مورد مطالعه قرار گرفته اند. جین، وادوا، و دشموک (2009) رویکردهای اصلی مسائل مربوط به عرضه کننده شامل انتخاب عرضه کننده، روابط خریدار- عرضه کننده، و انعطاف پذیری ارتباطات خریدار-عرضه کننده را در تحقیقات انجام شده قبل از سال 2007 بررسی کردند.
دانلود مقاله انگلیسی اینجا کلیک کنید
تعداد صفحات ترجمه شده 25 word
چکیده
مقدمه
  1. روش تحقیق
  2. تجزیه وتحلیل روش شناسی تصمیم
1-3 تجزیه وتحلیل مشکلات تصمیم گیری
2-3 تجزیه وتحلیل تصمیم گیرنده
3-3 تجزیه وتحلیل محیط تصمیم گیری
4-3 تجزیه وتحلیل رویکردهای تصمیم گیری
4- بررسی قطعی روش های تصمیم گیری
1-4 بررسی اجمالی روش های تصمیم گیری مستقل
1-1-4 روش های MCDM
1-1-1-4 روش های کاربردی چندمعیاره: AHP و ANP.
2-1-1-4 روش های فرارتبه ای: ELECTRE و PROMETHEE.
3-1-1-4 روش های توافقی: TOPSIS و VIKOR.
4-1-1-4 سایر روش های MCDM: SMART و DEMATEL.
2-1-4 روش های MP
1-2-1-4 تحلیل پوششی داده ها (DEA).
2-2-1-4 برنامه ریزی خطی (LP).
3-2-1-4 برنامه ریزی غیرخطی (NLP).
4-1-2-4 برنامه ریزی چندمنظوره (MOP).
5-2-1-4 برنامه ریزی آرمانی (GP).
6-2-1-4 برنامه ریزی استوکاستیک (SP).
3-1-4 روش های هوش مصنوعی
1-3-1-4 روش های اصلی هوش مصنوعی
2-3-1-4 روش های هوش مصنوعی جزئی
2-4 رویکردهای یکپارچه AHP
3-4 رویکردهای یکپارچه ANP
4-4 رویکردهای یکپارچه DEA
5-4 رویکردهای تصمیم گیری غیرقطعی یکپارچه
6-4 سایر رویکردهای تصمیم گیری یکپارچه
1-6-4 رویکردهای یکپارچه ی ELECTRE، PROMETHEE و VIKOR
2-6-4 رویکردهای یکپارچه ی RST و GST
5- شرح برخی از مشاهدات
1-5 توزیع مقالات در مجلات
2-5 تجزیه وتحلیل آماری روش های محبوب تصمیم گیری
3-5 سایر مشاهدات
6- نتیجه گیری


روش‌های تصمیم گیری


هوش مصنوعی


رویکردهای تصمیم گیری


انتخاب عرضه کننده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامـل موثر بـر انتخاب همـکار در زنجیـره تأمین چابـک در صنعت نفت و گاز

واحدهـاي تصمیم گیرنـده و ارزیابي کننـده انتخـاب همـکار در زنجیـره تأمیـن از جملـه واحـد
... مابیـن عوامـل هسـتیم و سـعي مي کنیـم بـا اسـتفاده از روش مدل سـازی .... از تعییــن
شــدن در فراینــد تصمیم گیــری بــه کار می روند)جــدول-2(. ... ایــن تحقیــق را نســبت
بــه پیشــینه و مــرور ادبیــات تحقیــق مشــخص ..... عرضه توانمند سازهای IT.

هــوپــاد رایانه استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده ...

استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی. چکیده. با
وجود اهمیت روش‌های تصمیم گیری (DM) در ایجاد مدل های تصمیم گیری موثر برای ...

انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از روش دیمتل و فرایند ...

برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی از میان روش های سرمایه گذاری مستقیم
خارجی، سرمایه .... شده و از این طریق می توان برنامه ریزی های دقیق تر و اصولی تری
برای پیاده سازی و ... در این میان نقش افراد مجربی که در هر دو طرف )اعم از گیرنده یا
عرضه کننده( ... شرکت بزرگ مستقل در زمینه ی سرمایه گذاری و فعالیت ها و تصمیم
گیری ها به ...

اصل مقاله (3181 K) - پژوهش حسابداری

4 آوريل 2015 ... حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. ... مالی،
قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات ... میرود روی
سیاست های نگهداری با عرضه سهام شرکت تأثیر بگذارد. .... اختیار مدیران و حسابداران
در انتخاب و استفاده از این روشها است. ..... Accounting Review.

هــوپــاد رایانه استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده ...

استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی. چکیده. با
وجود اهمیت روش‌های تصمیم گیری (DM) در ایجاد مدل های تصمیم گیری موثر برای ...

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - همایش های ایران

مکان یابی بندر هاب با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ... انتخاب
سبد پروژههای تحقیقاتی با استفاده از روش ترکیبی (COPRAS) و ارزیابی ... ارایه
چارچوبی یکپارچه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس مولفه های
زنجیره .... سلسله مراتبی جمع آوری خون با درنظر گرفتن عدم قطعیت در عرضه و
تقاضای خون.

هــوپــاد رایانه استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده ...

استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی. چکیده. با
وجود اهمیت روش‌های تصمیم گیری (DM) در ایجاد مدل های تصمیم گیری موثر برای ...

روش تحقيق

در اين تصميم گيري به چه نكات مهمي بايد توجه كرد؟ I. Ebrahimzadeh. 33 ... انتخاب
روش، يك كار كليدي در فرايند تحقيق به حساب مي آيد. بنابراين، نياز داريد تا با ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - ترجمه فا

اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولید و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد ...
ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از یک روش فازی (نشریه الزویر) ... A review of
multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy
development ♢ · انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در محیط
زبانی دوتایی ...

انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از روش دیمتل و فرایند ...

برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی از میان روش های سرمایه گذاری مستقیم
خارجی، سرمایه .... شده و از این طریق می توان برنامه ریزی های دقیق تر و اصولی تری
برای پیاده سازی و ... در این میان نقش افراد مجربی که در هر دو طرف )اعم از گیرنده یا
عرضه کننده( ... شرکت بزرگ مستقل در زمینه ی سرمایه گذاری و فعالیت ها و تصمیم
گیری ها به ...

دانلود فايل : modiriyate strategy.doc

هنر و علم تدوين اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد
... جنگ و صلح كاربرد دارد همچنين استراتژي نوع خاص از راه و روش دستيابي به اهداف
است ... بمنظور ايجاد زير ساخت هاي لازم و جهت گيري براي استفاده از مكانيزم برنامه
ريزي ... ريزي داشته و واژه استراتژيك در ادبيات بسياري از دست اندركاران مشهود است
اما در ...

روش تحقیق - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انتخاب. موضوع تحقيق. شناسايي. و بيان مسئله. گزاره‌هاي مسئله. و نحوه بيان آن‌ها ....
رابطة متغير مستقل و وابسته همراه با متغير تعديل كننده ..... سوال‌ها از ساده ترين به
پيچيده‌ترين عرضه شود ... تصميم گيري درباره ترتيب قرار گرفتن سوال در
پرسشنامه .... جمع آوري اطلاعات کيفي و عميق از تمام جنبه هاي موضوع با استفاده از روش
انعطاف ...

اصل مقاله - پژوهشنامه بازرگانی

براساس نتایج این تحقیق، انتخاب بازارهای هدف صادراتی نوعی تصمیم گیری ... به
منظور رقابت با عرضه کنندگان متعدد محصوالت که بر بازار حاکم اند و نقش تعیین
کننده ای ... استفاده شده که منطق اصولی آن، تعریف حل 3در بخش دیگر تحقیق از
تکنیک تاپسیس ... شده و گزینه های تصمیم با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شده
اند. 1.

هــوپــاد رایانه استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده ...

استفاده از روش‌های تصمیم گیری در انتخاب عرضه کننده : مرور اصولی ادبی. چکیده. با
وجود اهمیت روش‌های تصمیم گیری (DM) در ایجاد مدل های تصمیم گیری موثر برای ...

دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک - 27 اسلاید

دانلود پروژه تراکم مسکن در شهرسازی

طرح توجيهي احداث باغ زيتون

پاورپوینت هویت برند

روشهای ازدیاد نباتات باغیمراقبت و نگهداري از ترانسهاي قدرت

کارگاه مقدماتی روش تحقیق PPT

مقاله درباره گودی کمر و صافی کف پا در 17 صفحه پاور پوینت

مقاله درباره گودی کمر و صافی کف پا در 17 صفحه پاور پوینت