دانلود رایگان


مقاله - تنش شوری در گیاهان - دانلود رایگاندانلود رایگان در حقیقت استفاده معقول از منابع طبیعی به طوری که در بر گیرنده منافع نسل کنونی و نسلهای آینده باشد بایستی درسر لوحه برنامه های توسعه اقتصادی ق

دانلود رایگان مقاله - تنش شوری در گیاهان لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه

تعداد صفحات : " 74 "
فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :
چكيده
پيشگفتار
فصل اول
كليات
1-1 توزيع مناطق كشور
1-1-1 مناطق شور جهان
1-1-2 پراكندگي مناطق شور در ايران
1-2 خاكهاي شور قليائي
1-2-1 خاكهاي شور
1-2-2 خاكهاي قليائي
1-3 علل شوري
1-بارندگي
2- هوازدگي كانيها
3-نمك هاي فسيلي
4-جزرو مد دريا
5-بالا بودن سطح آب
6-استفاده از مخازن آب شور زير زميني

فصل دوم
گياهان شور روي
2-1 طبقه بندي گياهان شور روي
2- شور رويهاي بردبار به نمك
2-2 پراكنش ونواره بندي شور رويها
2-3 توالي در زيستگاههاي شور
2-4 اشكال حياتي گياهان شور روي
2-5 تاثير عوامل محيطي بر جوانه زدن ورشد گياهان هالوفيت :
رطوبت
حرارت
نور
اسيديته

فصل سوم

مكانيسمهاي مقابله با تنش شوري درگياهان
3-1 صفات فيزيولوژيك بردباري به نمك
3-1-1- مكانيسم هاي بردباري
الف – سازس اسمزي سيتو پلاسم
ب – سازش يوني ويژه سيتوپلاسم
ج – كده بندي يونها دراثر فعاليت غشاء
د – تجمع پرولين
ه – افزايش جذب آنتاگونيتي يوني
3-1-2 مكانيسم هاي احترازي يا اجتنابي
الف – مكانيسم هاي تنظيمي

ب – روشهاي گريز از شوري
راه هاي تنظيم مقدار نمك در گياه
1-گياهان آبدار
2- گياهان دفع كننده نمك
3-گياهاني كه فاقد مكانيسم مشخص هستند
الف ) محدوديت جذب مواد
ب ) رقت نمك جذب شده
ج ) ترشح نمك

-جدايي اندامهاي اشباع از نمك
انتقال مجدد نمك
- تجمع نمك دركركهاي نمكي
3-2 تغييرات ريخت شناسي وتشريحي درگياهان بعنوان پاسخي به تنش شوري
3-2-1 اثر شوري در آبداري وساختمان برگ
3-2-2 اثرشوري برساختمان ساقه
3-2-3 اثر شوري برساختمان ريشه
3-2-4 اثر شوري برگل دهي
فصل چهارم
حساسيت و مقاومت گياهان به املاح
4-1 ميوه ها
4-2 محصولات صحرايي
4-3 سبزيها 4-4- گياهان زينتي
فصل پنجم

مقابله با مسائل شوري
5-1 انتخاب محصول
5-2 استقرار محصول
5-3 لزوم خاكشويي
5-4 زهكشي
فصل ششم

گياهان مقاوم به تنش شوري
6-2 گز مشخصات گياه شناسي گز
6-3 تاغ كاري واهميت آن درمنطقه كويري رويشگاه تاغ

رشد – مشخصات كمي تاغ
انواع تاغ زارها
تاغ زارهاي دست كاشت
تاغزارهاي طبيعي
اهميت تاغ و خصوصيات گياهشناسي آن
منابع مورد استفاده
بخشی از فایل :

چكيده :
شوري يكي از عوامل موثر در تمدنهاي بشري و سيستم هاي كشاورزي بوده كه زندگي انسان بر اين سيستم ها تكيه داشته است . تمدنهاي بسياري در اثر عدم اعمال مديريت صحيح آ‎بياري اراضي ودر نتيجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند . چنانچه بارندگي محدود باشد ، شستشوي نمك در منطقه فعاليت ريشه گياه در خاك انجام نمي شود وبا افزايش شوري ، رشد وتوسعه گياه ودر نتيجه عملكرد محصول كاهش مي يابد .
بيش از 80 درصد سطح كره زمين بوسيله محلول نمكي با غلظت حدود 5/0 مولاركلرور سديم پوشيده شده است كه فقط گروهي از گياهان عالي قادر به تحمل چنين شرايطي هستند واغلب گياهان حتي قادر به تحمل غلظت يك درصد آب اقيانوسها ( بدون تغيير در موازنه آبي و غذايي يا متوبوليسمي گياه ) نمي باشد در اوايل قرن نوزدهم واژه شوري يا هالوفيت به گياهاني نظير Atriplex salicornia قليا اطلاق شد .
اغلب باكتريها حساسيت زيادي به شرايط شوري دارند اما در بين آنها انواعي نيز يافت مي شود كه در زمره مقاومترين موجودات نسبت به شوري قرار مي گيرند .
مكانيسمهاي سازشي مختلفي در مسير تكاملي هالوفيت ها ايجاد شده است كه
بعضي از مكانيسمها باعث محدود شدن مراحل مختلف رشد و نمودار ارتباط با اقليم فصلي يا شرايط اكولوژي خاك ( ادافيكي ) مي گردند و رويش گياهان را با تغييرات مناسب در جهت تكميل چرخه زندگي شان امكان پذير مي سازند .
از آنجائي كه بعضي از آنزيمها به تنش خشكي حساس هستند لذا تغييرات متابوليسمي گسترده اي تحت شرايط شور ديده مي شود . غلظت بالاي نمك در بافتهاي گياهي آنزيمهاي شركت كننده در متابوليسم نشاسته را تحت تاثير قرار مي دهد . شوري هم چنين تاثيرات قابل توجهي را بر تنفس ، تثبيت CO2 و متابوليسم پروتئين ها داشته و حتي در افزايش مقدار DNA سلول و تغيير پذيري وسيع درسطوح كرورموزمي ( پلوئيدي ) دخيل مي باشد .

پيشگفتار :
رشد سريع جمعيت جهان و لزوم بالا بودن سطح زندگي مردم و مبارزه با فقر و گرسنگي ايجاب مي كند كه ميزان توليدات كشاورزي بطور روز افزون افزايش يابد جهت رسيدن به اين هدف علاوه بر تغييرات ژنتيكي و اصلاح گياهان ، مبارزه با آفات و انتخاب گياهان مناسب باشرايط اقليمي بويژه راهها عملي تر ديگر مانند استفاده صحيح از زمينهاي زير كشت ونيز استفاده از زمينهاي باير بعد از انجام اقداماتي در زمينه اصلاح آنها ، بكار گرفتن شيوه هاي جديد آبياري و استفاده از منابع مختلف آب ودر نظر گرفتن تحمل گياهان نسبت به تنشهاي محيطي مورد توجه دانشمندان و متخصصين اموركشاورزي مي باشد .
يكي از ويژگيهاي كويرهاي جهان ، شور بودن خاك بسياري از آنها مي باشد كه اغلب به علت بالا بودن غلظت نمك ، قشري ازاملاح ، سطح و يا لايه هاي زيرين را فرا گرفته است . اصولا عوامل خاص چون زياد بودن تبخير ، كم بودن نزولات جوي ، بالا بودن سطح سفره هاي آب زير زميني ، مجاورت با گنبدهاي نمكي و ويژگيهاي خاك منطقه وغيره باعث بوجود آمدن چنين مناطقي در سطح زمين مي گردند اين نواحي به علت بالا بودن ميزان شوري خاك فاقد پوشش گياهي بوده وبه لحاظ نامساعد بودن خاك بهره برداري كشاورزي از آنها نيز ممكن ودر صورت امكان اصلاح خاك ، كشاورزي در آنها چندان سودمند نخواهد بود .
امروزه سعي بر اين است كه به كمك دانش بوم شناسي از هر منطقه به نحوشايسته اي استفاده شود حريم زراعت جنگل ، مراتع ، آبخيزها ،مردابها و غيره ، حفظ گردد . در حقيقت استفاده معقول از منابع طبيعي به طوري كه در بر گيرنده منافع نسل كنوني و نسلهاي آينده باشد بايستي درسر لوحه برنامه هاي توسعه اقتصادي قرار گيرد .


تنش شوری در گیاهان


خاکهای شور


خاکهای قلیائی


هوازدگی کانیها


نمک های فسیلی


گیاهان شور روی


سازس اسمزی سیتو پلاسم


گیاهان دفع کننده نمکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ...

اصل مقاله (205.57 K). تاریخ دریافت: 20 شهریور ... همچنین تنش شوری منجر به تولید
گونههای اکسیژن فعال (ROS) در گیاهان میشود (18). بولخیا و همکاران(8) گزارش ...

کتاب جنبه‌های فیزیولوژیک و بهنژادی تنش شوری گیاهان [چ1] -شبکه ...

کتاب جنبه‌های فیزیولوژیک و بهنژادی تنش شوری گیاهاناثر بهزاد قره‌یاضی، علی محمد
میرمحمدی‌میبدی، آتوسا سعادتی بوده و چاپ 1 آن در سال 1381 توسط انتشارات ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و
آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L. مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره
پیاپی 21، ...

تاثير تنش شوري برروي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه شويد ...

عنوان مقاله: تاثير تنش شوري برروي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه شويد .
... در پايان مرحله رشد، مقادير وزن خشک گياه، طول ساقه و سطح برگ، سديم و پتاسيم و ...

اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه ...

شوری رشد و ترکیب متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی را نیز تحت تأثیر قرار
می‌دهد.Salvia viridis وSalvia ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش شوري دریافت: ...

ارزیابی اثرات تنش شوری بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل a در ...

اصل مقاله. جو (Hordeumvulgare L.) یکی از مهمترین غلات میباشد و در بیش از صد
کشور ... رشد گیاه و تولید زیتوده به میزان فتوسنتز خالص بستگی دارد و تنش
شوری ...

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای ...

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در
شرایط شور (01st National Conference on Salinity Stress in Plants and ...

تأثیر شوری آب دریا بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه سه گیاه زینتی

... 1394 اجرا گردید. اعمال تنش شوری با استفاده از رقیق‌سازی آب دریا در سطح ... ...
خلاصه مقالات همایش ملی فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی,۲۳۱. ۷. مقتولی، م. و چایچی،
م.

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی ...

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه
دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری. مقاله 7، دوره 8، شماره 24، بهار 1395،
صفحه ...

GIS – فروشگاه فایل آی تک

هدف اصلي مقاله حاضر در نظر گرفتن نقش عوامل زيست محيطي و ژئومورفيكي چه از ...
شد ميتوان عملكرد گياهان مختلف موجوددراين مزرعه و كاهش محصول دراثر شوري خاك را مورد
...

ترجمه مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان - نشریه هینداوی - ایران عرضه

این مقاله، مرور جامعی بر پیشرفت های تحقیقاتی مهم بر روی مکانیسم های بیو
شیمیایی، فیزیولوژیکی و مولکولی تنظیم کننده سازگاری و تحمل گیاهان به تنش
شوری ...

تاثير تنش شوري برروي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه شويد ...

عنوان مقاله: تاثير تنش شوري برروي برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيک گياه شويد .
... در پايان مرحله رشد، مقادير وزن خشک گياه، طول ساقه و سطح برگ، سديم و پتاسيم و ...

مجله توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي، - Magiran

تاثير تنش شوري بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن غلامحسن رنجبر ، هادي
پيراسته انوشه ، يحيي امام ، سيدحسام حسين زاده صص 23-31 چکيده مشاهده متن [PDF
215KB].

تنش شوری و تحمل گیاهان نسبت به آن - انجمن تخصصی مهندسی علوم آب

7 آوريل 2018 ... در این مقاله به مفهوم تنش شوری می پردازیم، عوامل موثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری
را بررسی می کنیم سپس به سراغ چالش تحمل درختان میوه نسبت ...

تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به ... - بیماریهای گیاهی

تأثیر شوری و تنش آبی در آلودگی ریشه به Macrophomina phaseolina وترکیب
یونی در شاخسار سورگوم *. مقاله 4، دوره 47، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 236-237 ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات
مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus). مقاله 2، دوره 9، شماره
3، ...

حرکات لوله‌ گرده، عاملی مؤثر در لقاح گیاهان | زیست فن اخبار زیست ...

12 ساعت قبل ... لقاح در گیاهان نیز، مشابه آن‌چه در قلمرو جانوری رخ می‌دهد، نیازمند ترکیب اسپرم و ...
معرفی برترین مقالات اقتصاد زیستی دنیا: یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶ ...

ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎﻟﻮﻓﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﯾﻮﻧﯽ و اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ﺷﻮري در ﻫﺎﻟﻮﻓﯿﺖ. Aeluropus littoralis. ﮐﻪ. ﯾ. ﮑﯽ از ﻣﺘﺤﻤﻞ. ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﮏ. ﻟﭙﻪ. اي. ﺑﻪ ﺷﻮري اﺳﺖ ...

تاثیر محلول پاشی با کیتوزان بر عملکرد و اسانس گیاه مرزه (Satureja ...

تاثیر محلول پاشی با کیتوزان بر عملکرد و اسانس گیاه مرزه (Satureja isophella L)
تحت تنش شوری. مقاله 5، دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-108 XML ...

تنش شوری - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 56. 1. اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای
آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت. دوره 33، شماره 1، تابستان
... ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین. دوره 1،
شماره 0، ...

مقاله لاتین تنش شوری در گیاهان | 2024 - form8

25 ا کتبر 2018 ... خسارت شوری به گیاهان. برویند و گیاهان نمک دوست. مکانیزم های تحمل به سدیم.
تغییرات در متابولیسم در تنش شوری. نوع: مقاله. زبان: لاتین + ترجمه ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات
مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus). مقاله 2، دوره 9، شماره
3، ...

ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎﻟﻮﻓﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﯾﻮﻧﯽ و اﺳﻤﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ﺷﻮري در ﻫﺎﻟﻮﻓﯿﺖ. Aeluropus littoralis. ﮐﻪ. ﯾ. ﮑﯽ از ﻣﺘﺤﻤﻞ. ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﮏ. ﻟﭙﻪ. اي. ﺑﻪ ﺷﻮري اﺳﺖ ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و
آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L. مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره
پیاپی 21، ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده
با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 1 و 2، ...

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی ...

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه
دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری. مقاله 7، دوره 8، شماره 24، بهار 1395،
صفحه ...

بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک نه رقم گندم در ...

این تحقیق به منظور بررسی واکنش ارقام گندم به تنش شوری .... افزایش نسبت
پتاسیم و کلسیم نسبت به کلر و سدیم از راهكارهای اصلی تحمل تنش شوری در گیاهان
است.

تأثیر تنش شوری برروی برخی از ویژگی های فیزیولوژیک گیاه شوید ...

در یک تحقیق گلخانه ای، اثرات تنش شوری ناشی از سدیم کلرید بر روی برخی
ویژگی های ... نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری، مقدار کلروفیل کل برگ ها،
وزن خشک گیاه و سطح برگ کاهش معنی دار پیدا کرده است، ولی در مقابل ... نوع مقاله:
پژوهشی.

بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در ...

6 آگوست 2013 ... ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ. ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮن. ﻫﺎ
در. ﮔﯿﺎه اﺷﻨﺎن. (. Seidlitzia rosmarinus L. ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی ...

یکی از روش‌های غلبه بر مشکلات تنش شوری، شناخت میزان تحمل شوری گیاهان زراعی و
باغی میباشد. در این پژوهش جهت ارزیابی ... اصل مقاله (566 K). نوع مقاله: علمی - ...

بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف ...

بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی
شوید (Anethum graveolens) در شرایط تنش شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 2، پاییز و ...

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی ...

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه
دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری. مقاله 7، دوره 8، شماره 24، بهار 1395،
صفحه ...

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای ... - کنفرانس یاب

19 مه 2018 ... مهلت ارسال مقاله به دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه
کشاورزی در. آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 15 تیر 97 31 تیر 97 20 ...

نگاهی به تحقیقات شوری در ایران با تاکید بر بهبود تولید گیاهان زراعی

ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . اﻣﯿﺪ ا
.... ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻮري، ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻘـﺎﻻت،. ﻧـﻮع. ﮔﯿﺎه. زراﻋﯽ. و ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﺳـﺘﻪ.

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده
با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 1 و 2، ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات
مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus). مقاله 2، دوره 9، شماره
3، ...

حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش ...

حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء
سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی. مقاله 7، دوره 30، ...

دانلود ترجمه مقاله درباره تنش شوری در گیاهان - گروه ترجمه تخصصی البرز

در این قسمت از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز ترجمه مقاله ( هایی ) درباره تنش
شوری در گیاهان برای دانلود ارائه شده است. دانلود رایگان مقاله انگلیسی تنش شوری در
...

استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط ...

استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط تنش شوری و
خشکی از طریق کاهش اتیلن گیاه. مقاله 4، دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، ...

فیلم: نوحه زیبا / ویدیو کلیپ | رویکرد ٢۴

نوحه و سینه زنی زیبا با نوای حمید علیمی و تصاویر حرم و ضریح امام حسین -

بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک نه رقم گندم در ...

این تحقیق به منظور بررسی واکنش ارقام گندم به تنش شوری .... افزایش نسبت
پتاسیم و کلسیم نسبت به کلر و سدیم از راهكارهای اصلی تحمل تنش شوری در گیاهان
است.

فیلم: گپ کپشـــــن / ویدیو کلیپ | روزانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

11 ساعت قبل ... من قول نمیدم زود جوابتونو بدما دعوا ترجیها ممنوع ولی اگه خواستید آزاد
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ..... فالو فراموش نشه -

تنش شوری - تنش‌های محیطی در علوم زراعی - فهرست مقالات

بررسی کاربرد کود بیولوژیک و نانو اکسید روی بر انتقال مجدد و شاخص سطح برگ
گیاه تریتیکاله (Triticosecale Witt.) در شرایط شوری خاک. مقالات آماده انتشار، ...

اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات ظاهری، کمی و کیفی اسانس در گیاه ...

عنوان مقاله: اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات ظاهری، کمی و کیفی اسانس در گیاه
... اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) گیاه دارویی چند ساله و چوبی است که با هدف ...

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن - تولید گیاهان ...

به منظور تعیین تحمل به شوری گندم نان (Triticum aestivum L.) در مراحل مختلف رشد،
آزمایشی در محیط کنترل شده ... گیاهان در جعبه هایی به ابعاد 50 ×40 سانتیمتر و به
عمق 50 سانتیمتر که با ماسه ریز پرشده بودند، کاشته شدند. ... اصل مقاله (211 K).

پاورپوینت پویایی های دلبستگی زناشویی

طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی نعنا

رضایت مجنی علیه در جرم

بک دراپ نوزاد سطل چوبی گل آرایی

تحقیق حضرت فاطمه

رام فایل فلش جی ال ایکس شاین FIRMWARE ROM GLX Shine و پردازشگر MT6572

انالیز ترانسفورماتور با نرم افزار ماکسول(Finite Element Analysis of a Contactless Transformer)

نمونه سوال حقوق تجارت

پاورپوینت درمورد اسيد فوليك

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد