دانلود فایل


مقاله - تنش شوری در گیاهان - دانلود فایلدانلود فایل در حقیقت استفاده معقول از منابع طبیعی به طوری که در بر گیرنده منافع نسل کنونی و نسلهای آینده باشد بایستی درسر لوحه برنامه های توسعه اقتصادی ق

دانلود فایل مقاله - تنش شوری در گیاهان لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه

تعداد صفحات : " 74 "
فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :
چكيده
پيشگفتار
فصل اول
كليات
1-1 توزيع مناطق كشور
1-1-1 مناطق شور جهان
1-1-2 پراكندگي مناطق شور در ايران
1-2 خاكهاي شور قليائي
1-2-1 خاكهاي شور
1-2-2 خاكهاي قليائي
1-3 علل شوري
1-بارندگي
2- هوازدگي كانيها
3-نمك هاي فسيلي
4-جزرو مد دريا
5-بالا بودن سطح آب
6-استفاده از مخازن آب شور زير زميني

فصل دوم
گياهان شور روي
2-1 طبقه بندي گياهان شور روي
2- شور رويهاي بردبار به نمك
2-2 پراكنش ونواره بندي شور رويها
2-3 توالي در زيستگاههاي شور
2-4 اشكال حياتي گياهان شور روي
2-5 تاثير عوامل محيطي بر جوانه زدن ورشد گياهان هالوفيت :
رطوبت
حرارت
نور
اسيديته

فصل سوم

مكانيسمهاي مقابله با تنش شوري درگياهان
3-1 صفات فيزيولوژيك بردباري به نمك
3-1-1- مكانيسم هاي بردباري
الف – سازس اسمزي سيتو پلاسم
ب – سازش يوني ويژه سيتوپلاسم
ج – كده بندي يونها دراثر فعاليت غشاء
د – تجمع پرولين
ه – افزايش جذب آنتاگونيتي يوني
3-1-2 مكانيسم هاي احترازي يا اجتنابي
الف – مكانيسم هاي تنظيمي

ب – روشهاي گريز از شوري
راه هاي تنظيم مقدار نمك در گياه
1-گياهان آبدار
2- گياهان دفع كننده نمك
3-گياهاني كه فاقد مكانيسم مشخص هستند
الف ) محدوديت جذب مواد
ب ) رقت نمك جذب شده
ج ) ترشح نمك

-جدايي اندامهاي اشباع از نمك
انتقال مجدد نمك
- تجمع نمك دركركهاي نمكي
3-2 تغييرات ريخت شناسي وتشريحي درگياهان بعنوان پاسخي به تنش شوري
3-2-1 اثر شوري در آبداري وساختمان برگ
3-2-2 اثرشوري برساختمان ساقه
3-2-3 اثر شوري برساختمان ريشه
3-2-4 اثر شوري برگل دهي
فصل چهارم
حساسيت و مقاومت گياهان به املاح
4-1 ميوه ها
4-2 محصولات صحرايي
4-3 سبزيها 4-4- گياهان زينتي
فصل پنجم

مقابله با مسائل شوري
5-1 انتخاب محصول
5-2 استقرار محصول
5-3 لزوم خاكشويي
5-4 زهكشي
فصل ششم

گياهان مقاوم به تنش شوري
6-2 گز مشخصات گياه شناسي گز
6-3 تاغ كاري واهميت آن درمنطقه كويري رويشگاه تاغ

رشد – مشخصات كمي تاغ
انواع تاغ زارها
تاغ زارهاي دست كاشت
تاغزارهاي طبيعي
اهميت تاغ و خصوصيات گياهشناسي آن
منابع مورد استفاده
بخشی از فایل :

چكيده :
شوري يكي از عوامل موثر در تمدنهاي بشري و سيستم هاي كشاورزي بوده كه زندگي انسان بر اين سيستم ها تكيه داشته است . تمدنهاي بسياري در اثر عدم اعمال مديريت صحيح آ‎بياري اراضي ودر نتيجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند . چنانچه بارندگي محدود باشد ، شستشوي نمك در منطقه فعاليت ريشه گياه در خاك انجام نمي شود وبا افزايش شوري ، رشد وتوسعه گياه ودر نتيجه عملكرد محصول كاهش مي يابد .
بيش از 80 درصد سطح كره زمين بوسيله محلول نمكي با غلظت حدود 5/0 مولاركلرور سديم پوشيده شده است كه فقط گروهي از گياهان عالي قادر به تحمل چنين شرايطي هستند واغلب گياهان حتي قادر به تحمل غلظت يك درصد آب اقيانوسها ( بدون تغيير در موازنه آبي و غذايي يا متوبوليسمي گياه ) نمي باشد در اوايل قرن نوزدهم واژه شوري يا هالوفيت به گياهاني نظير Atriplex salicornia قليا اطلاق شد .
اغلب باكتريها حساسيت زيادي به شرايط شوري دارند اما در بين آنها انواعي نيز يافت مي شود كه در زمره مقاومترين موجودات نسبت به شوري قرار مي گيرند .
مكانيسمهاي سازشي مختلفي در مسير تكاملي هالوفيت ها ايجاد شده است كه
بعضي از مكانيسمها باعث محدود شدن مراحل مختلف رشد و نمودار ارتباط با اقليم فصلي يا شرايط اكولوژي خاك ( ادافيكي ) مي گردند و رويش گياهان را با تغييرات مناسب در جهت تكميل چرخه زندگي شان امكان پذير مي سازند .
از آنجائي كه بعضي از آنزيمها به تنش خشكي حساس هستند لذا تغييرات متابوليسمي گسترده اي تحت شرايط شور ديده مي شود . غلظت بالاي نمك در بافتهاي گياهي آنزيمهاي شركت كننده در متابوليسم نشاسته را تحت تاثير قرار مي دهد . شوري هم چنين تاثيرات قابل توجهي را بر تنفس ، تثبيت CO2 و متابوليسم پروتئين ها داشته و حتي در افزايش مقدار DNA سلول و تغيير پذيري وسيع درسطوح كرورموزمي ( پلوئيدي ) دخيل مي باشد .

پيشگفتار :
رشد سريع جمعيت جهان و لزوم بالا بودن سطح زندگي مردم و مبارزه با فقر و گرسنگي ايجاب مي كند كه ميزان توليدات كشاورزي بطور روز افزون افزايش يابد جهت رسيدن به اين هدف علاوه بر تغييرات ژنتيكي و اصلاح گياهان ، مبارزه با آفات و انتخاب گياهان مناسب باشرايط اقليمي بويژه راهها عملي تر ديگر مانند استفاده صحيح از زمينهاي زير كشت ونيز استفاده از زمينهاي باير بعد از انجام اقداماتي در زمينه اصلاح آنها ، بكار گرفتن شيوه هاي جديد آبياري و استفاده از منابع مختلف آب ودر نظر گرفتن تحمل گياهان نسبت به تنشهاي محيطي مورد توجه دانشمندان و متخصصين اموركشاورزي مي باشد .
يكي از ويژگيهاي كويرهاي جهان ، شور بودن خاك بسياري از آنها مي باشد كه اغلب به علت بالا بودن غلظت نمك ، قشري ازاملاح ، سطح و يا لايه هاي زيرين را فرا گرفته است . اصولا عوامل خاص چون زياد بودن تبخير ، كم بودن نزولات جوي ، بالا بودن سطح سفره هاي آب زير زميني ، مجاورت با گنبدهاي نمكي و ويژگيهاي خاك منطقه وغيره باعث بوجود آمدن چنين مناطقي در سطح زمين مي گردند اين نواحي به علت بالا بودن ميزان شوري خاك فاقد پوشش گياهي بوده وبه لحاظ نامساعد بودن خاك بهره برداري كشاورزي از آنها نيز ممكن ودر صورت امكان اصلاح خاك ، كشاورزي در آنها چندان سودمند نخواهد بود .
امروزه سعي بر اين است كه به كمك دانش بوم شناسي از هر منطقه به نحوشايسته اي استفاده شود حريم زراعت جنگل ، مراتع ، آبخيزها ،مردابها و غيره ، حفظ گردد . در حقيقت استفاده معقول از منابع طبيعي به طوري كه در بر گيرنده منافع نسل كنوني و نسلهاي آينده باشد بايستي درسر لوحه برنامه هاي توسعه اقتصادي قرار گيرد .


تنش شوری در گیاهان


خاکهای شور


خاکهای قلیائی


هوازدگی کانیها


نمک های فسیلی


گیاهان شور روی


سازس اسمزی سیتو پلاسم


گیاهان دفع کننده نمکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله تنش شوری گیاهان | 103455 - kana-shop

30 ا کتبر 2017 ... مقاله تنش شوری گیاهان | 103455 | site176.kana-shop.ir.

تأثیر تغذیه مس بر رشد و مقدار اسانس رزماری در شرایط تنش شوری ...

سابقه و هدف: رزماری یکی از گیاهان دارویی است که پتانسیل زیادی در تولید
آنتیاکسیدانهای طبیعی از خود نشان داده است . مواد و روشها: در یک آزمایش گلخانهای (
کشت خاکی) تأثیر تنش شوری و مس بر رشد و مقدار ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع
مقاله: عمومى

بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در ...

6 آگوست 2013 ... ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ. ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮن. ﻫﺎ
در. ﮔﯿﺎه اﺷﻨﺎن. (. Seidlitzia rosmarinus L. ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

GIS – فروشگاه فایل آی تک

هدف اصلي مقاله حاضر در نظر گرفتن نقش عوامل زيست محيطي و ژئومورفيكي چه از ...
شد ميتوان عملكرد گياهان مختلف موجوددراين مزرعه و كاهش محصول دراثر شوري خاك را مورد
...

فیلم: پیوند پانکراس / ویدیو کلیپ | رویکرد ٢۴

11 ساعت قبل ... برای دریافت اخبار روز در حوزه سلامت به سایت www.shafainfo.com مراجعه فرمایید.
در اینستاگرام و تلگرام با ما همراه باشد @shafainfo -

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده
با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 1 و 2، ...

حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش ...

حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء
سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی. مقاله 7، دوره 30، ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده
با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 1 و 2، ...

اثر تنش شوری – سیستم رژ

اثر تنش شوری,تاثیر زمین زراعی شور بر رشد گیاهان,تاثیر شوری بر رشد گیاه,
تحقیق پیرامون تنش شوری,دانلود تحقیق شوری بر گیاه,دانلود مقاله تنش شوری,مقاله
...

پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش ...

از طرف دیگر تغییرات متابولیکی در پاسخ به تنش های شوری در بین دو ژنوتیپ
متفاوت بود، یعنی گیاهان IR29 در مقایسه با FL478 بیشترین ... اصل مقاله (286 K).

فرکانس شبکه های مثبت 18 ماهواره

4104 - اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده). .... برای
دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید. padtv
hd ...

تنش شوری و تحمل گیاهان نسبت به آن - انجمن تخصصی مهندسی علوم آب

7 آوريل 2018 ... در این مقاله به مفهوم تنش شوری می پردازیم، عوامل موثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری
را بررسی می کنیم سپس به سراغ چالش تحمل درختان میوه نسبت ...

تنش شوری - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 56. 1. اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای
آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت. دوره 33، شماره 1، تابستان
... ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین. دوره 1،
شماره 0، ...

بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری. علی سعیدپور1، حمید رضا
کاوسی2*، قاسم محمدینژاد3، سارا خسروی4. 1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ...

بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف ...

بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی
شوید (Anethum graveolens) در شرایط تنش شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 2، پاییز و ...

مقاله لاتین تنش شوری در گیاهان | 2024 - form8

25 ا کتبر 2018 ... خسارت شوری به گیاهان. برویند و گیاهان نمک دوست. مکانیزم های تحمل به سدیم.
تغییرات در متابولیسم در تنش شوری. نوع: مقاله. زبان: لاتین + ترجمه ...

فیلم: سخنرانی آتش برگ / ویدیو کلیپ | پرسیار

12 ساعت قبل ... سخنرانی آتش برگ -

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی ...

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات
مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus). مقاله 2، دوره 9، شماره
3، ...

اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در ...

تنش شوری و خشکی یکی از مشکلات تولید فراوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط
دنیا و به ویژه مناطق ... W3S بیشترین و تیمار 4 W1S همچنین اثر متقابل شوری و
کمآبیاری بر ارتفاع گیاه و وزن خشک گیاه اثر معنیدار نداشت. ... نوع مقاله: مقاله
پژوهشی.

تاثیر تنش شوری در بیان پروتئین های مقاومت به شوری و فعالیت ...

همچنین جهت غلبه بر تأثیر منفی تنش شوری، استفاده از مکمل یون کلسیم در محیط
رشد برای بهبود عامل تنش ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی ژنتیک گیاهی

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی ...

تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات برروی برخی خصوصیات گیاه
دارویی مرزنگوش‌تر تحت شرایط تنش شوری. مقاله 7، دوره 8، شماره 24، بهار 1395،
صفحه ...

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای ...

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در
شرایط شور (01st National Conference on Salinity Stress in Plants and ...

فیلم: حقیقت Nightmare Puppet / ویدیو کلیپ | روزانه

11 ساعت قبل ... این ویدیو یکم ذهنمو خراب کرده امیدوارم برای شما خراب نشه . -

بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در ...

6 آگوست 2013 ... ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ. ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮن. ﻫﺎ
در. ﮔﯿﺎه اﺷﻨﺎن. (. Seidlitzia rosmarinus L. ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ارزیابی اثرات تنش شوری بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل a در ...

اصل مقاله. جو (Hordeumvulgare L.) یکی از مهمترین غلات میباشد و در بیش از صد
کشور ... رشد گیاه و تولید زیتوده به میزان فتوسنتز خالص بستگی دارد و تنش
شوری ...

اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی ...

یکی از روش‌های غلبه بر مشکلات تنش شوری، شناخت میزان تحمل شوری گیاهان زراعی و
باغی میباشد. در این پژوهش جهت ارزیابی ... اصل مقاله (566 K). نوع مقاله: علمی - ...

اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه ...

شوری رشد و ترکیب متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی را نیز تحت تأثیر قرار
می‌دهد.Salvia viridis وSalvia ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش شوري دریافت: ...

اثر تنش شوری – سیستم رژ

اثر تنش شوری,تاثیر زمین زراعی شور بر رشد گیاهان,تاثیر شوری بر رشد گیاه,
تحقیق پیرامون تنش شوری,دانلود تحقیق شوری بر گیاه,دانلود مقاله تنش شوری,مقاله
...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و
آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L. مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره
پیاپی 21، ...

فیلم: حقیقت Nightmare Puppet / ویدیو کلیپ | روزانه

11 ساعت قبل ... این ویدیو یکم ذهنمو خراب کرده امیدوارم برای شما خراب نشه . -

استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط ...

استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط تنش شوری و
خشکی از طریق کاهش اتیلن گیاه. مقاله 4، دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، ...

استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط ...

استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط تنش شوری و
خشکی از طریق کاهش اتیلن گیاه. مقاله 4، دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده
با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 1 و 2، ...

فیلم: حقیقت Nightmare Puppet / ویدیو کلیپ | روزانه

11 ساعت قبل ... این ویدیو یکم ذهنمو خراب کرده امیدوارم برای شما خراب نشه . -

اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در ...

اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز
(Coriandrum sativum L.) مقاله 6، دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 111-128 ...

بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری. علی سعیدپور1، حمید رضا
کاوسی2*، قاسم محمدینژاد3، سارا خسروی4. 1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ...

تأثیر تنش شوری برروی برخی از ویژگی های فیزیولوژیک گیاه شوید ...

در یک تحقیق گلخانه ای، اثرات تنش شوری ناشی از سدیم کلرید بر روی برخی
ویژگی های ... نتایج نشان داد که با افزایش درجه شوری، مقدار کلروفیل کل برگ ها،
وزن خشک گیاه و سطح برگ کاهش معنی دار پیدا کرده است، ولی در مقابل ... نوع مقاله:
پژوهشی.

تاثیر تنش شوری بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن - تولید گیاهان ...

به منظور تعیین تحمل به شوری گندم نان (Triticum aestivum L.) در مراحل مختلف رشد،
آزمایشی در محیط کنترل شده ... گیاهان در جعبه هایی به ابعاد 50 ×40 سانتیمتر و به
عمق 50 سانتیمتر که با ماسه ریز پرشده بودند، کاشته شدند. ... اصل مقاله (211 K).

فیلم: هرمزی اپلیکیشن جامع نی نوازی را از کافه بازار دانلود نمایید ...

12 ساعت قبل ... هرمزی اپلیکیشن جامع نی نوازی را از کافه بازار دانلود نمایید -

مطالعه اثر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های رشد در سه گونه از جنس ...

اصل مقاله. یکی از مهمترین مشکلات منابع طبیعی و به ویژه مراتع، شور شدن خاک‌هاست
که شرایط زندگی گیاه و در نهایت، کل اکوسیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد (آذرنیوند ...

مقاله تنش شوری گیاهان | 103455 - kana-shop

30 ا کتبر 2017 ... مقاله تنش شوری گیاهان | 103455 | site176.kana-shop.ir.

حرکات لوله‌ گرده، عاملی مؤثر در لقاح گیاهان | زیست فن اخبار زیست ...

12 ساعت قبل ... لقاح در گیاهان نیز، مشابه آن‌چه در قلمرو جانوری رخ می‌دهد، نیازمند ترکیب اسپرم و ...
معرفی برترین مقالات اقتصاد زیستی دنیا: یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶ ...

ترجمه مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان - نشریه هینداوی - ایران عرضه

این مقاله، مرور جامعی بر پیشرفت های تحقیقاتی مهم بر روی مکانیسم های بیو
شیمیایی، فیزیولوژیکی و مولکولی تنظیم کننده سازگاری و تحمل گیاهان به تنش
شوری ...

مجله توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي، - Magiran

تاثير تنش شوري بر مراحل مختلف رشد گندم رقم روشن غلامحسن رنجبر ، هادي
پيراسته انوشه ، يحيي امام ، سيدحسام حسين زاده صص 23-31 چکيده مشاهده متن [PDF
215KB].

تأثیر خاکهای میکوریزی مختلف بر پاسخ گیاه ذرت به تنش شوری

مقدار قند برگ و ریشه در گیاهان رشد کرده تحت تنش شوری، در مقایسه با گیاهان غیر
شور، ... اصل مقاله. تأثیر خاکهای میکوریزی مختلف بر پاسخ گیاه ذرت به تنش شوری.

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو ...

تاثیر سطوح متفاوت تنش شوری بر تغییر الگوی پروتئینی گیاه جو تلقیح شده
با قارچ Glomus fasciculatum پیش تیمار شده با شوری. مقاله 2، دوره 4، شماره 1 و 2، ...

بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک نه رقم گندم در ...

این تحقیق به منظور بررسی واکنش ارقام گندم به تنش شوری .... افزایش نسبت
پتاسیم و کلسیم نسبت به کلر و سدیم از راهكارهای اصلی تحمل تنش شوری در گیاهان
است.

مقاله اثر تنش شوری بر رشد گیاه – سئو لایک

اثر تنش شوری,تاثیر زمین زراعی شور بر رشد گیاهان,تاثیر شوری بر رشد گیاه,
تحقیق پیرامون تنش شوری,دانلود تحقیق شوری بر گیاه,دانلود مقاله تنش شوری,مقاله
...

تنش شوری - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 56. 1. اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای
آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت. دوره 33، شماره 1، تابستان
... ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین. دوره 1،
شماره 0، ...

تبیان

مداحی با صدای «محمود کریمی» به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام [شور] [سال 97].
رعیت این سلطانم. مداحی با صدای «محمود کریمی» به مناسبت شهادت امام رضا علیه ...

تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ...

اصل مقاله (205.57 K). تاریخ دریافت: 20 شهریور ... همچنین تنش شوری منجر به تولید
گونههای اکسیژن فعال (ROS) در گیاهان میشود (18). بولخیا و همکاران(8) گزارش ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و ...

بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و
آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L. مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره
پیاپی 21، ...

تبیان

مداحی با صدای «محمود کریمی» به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام [شور] [سال 97].
رعیت این سلطانم. مداحی با صدای «محمود کریمی» به مناسبت شهادت امام رضا علیه ...

تنش شوری و تحمل گیاهان نسبت به آن - انجمن تخصصی مهندسی علوم آب

7 آوريل 2018 ... در این مقاله به مفهوم تنش شوری می پردازیم، عوامل موثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری
را بررسی می کنیم سپس به سراغ چالش تحمل درختان میوه نسبت ...

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای ... - کنفرانس یاب

19 مه 2018 ... مهلت ارسال مقاله به دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه
کشاورزی در. آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 15 تیر 97 31 تیر 97 20 ...

دومین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در ...

راهنمای تهیه پوستر برای مقالات دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای
توسعه کشاورزی در شرایط شور. راهنمای تهیه پوستر برای مقالات دومین همایش ملی تنش
...

آزمایش اثر پس تصویری روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش اثر پس تصویری)

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850Y ورژن G850YDOU2BOJ1 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

پاورپوینت درس اول تا درس پنجم سلامت و بهداشت دوازدهم

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G850Y ورژن G850YDOU2BOJ1 اندروید5.0.2 با لینک مستقیم

حل المسائل حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری فصل 2

استعفانامه

طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس وگاما

استعفانامه

مجله Science september 2014

پلان کامل ساختمان تجاری مسکونی زمین 10 در 10 ( زیر زمین + همکف + طبقه اول )