دانلود فایل


معماری اسلامی - دانلود فایلدانلود فایل معماری اسلامی

دانلود فایل معماری اسلامی

نام محصول : تحقیق معماری اسلامی
فرمت : Word
حجم : 0.2 مگابایت
تعداد صفحات : 80
زبان : فارسی
سال گردآوری : 96

مقدمه
ايران در مرز ميانه گرايش هاي شديد مذهبي و باورهاي تاريخي و فرهنگي و آييني از يك سوء و مختصات نظم پذيري وبريدن از هستي شناسي به شيوه كهن و روي آوري به معرفت شناسي ( epistemology) از طريق عقل محوري خود بنيان ابزار ساز جهان مدرن از سويي ديگر ؛قرار گرفته است كه در آن حتي بازگشت مجدد به اسطورها و مناسك آييني از ديدگاه عقلي و كاربردي صورت مي گيرد و از ابعاد ايماني و اعتقادي تهي است .

اينك جهان غير غربي به علت فاصله شديد از توليدات فكري و مادي جهان غرب ؛ و در عين حال وابستگي گريز ناپذير به آنها ؛ چاره اي ندارد جز يافتن راه حلي كه بتواند به صورتي فراگير ؛ تمامي جنبه هاي دخيل در آنچه را خواسته يا ناخواسته معروض سيطره آن قرار گرفته است ؛ در بر گيرد تا بدين طريق امكان ارتباط با جهان خارج از خود را داشته باشد.از طرف ديگر جهان غرب نيز در خلا معنايي حاضر ؛ گريزي جز شناخت فرهنگ هاي ديگر گشورهاي جهاني ارتباط با آنها به منظور ادامه حيات حود نمي يابد.

بر اين مبنا به نظر مي رسد كه راه حل منطقي اين باشد كه در عين توجه به درد فرهنگ عرفاني و ديني و ابلاغ پيام آن در
صورتهاي هماهنگ با ديدگاههاي امروز و تكنيكها و دستاوردهاي جديد شكلي ويژه از تلفيق مؤ لفه هاي پديد آورنده عرضه گردد به گونه اي كه صورت زيباي برآمده از عناصر زماني ؛ ظرفيت پذيرش معناي ژرف و گسترده بي زمان را در خود بيابد.


در شكل‏گيري معماري ايران،نظر،جهان‏بيني و تفكر ارتباط بسيار نزديك با فضا داشته است. اين امر ممكن است در مرحله اول جستجوگر حل مسائل جوي و اقليمي بوده باشد ولي در مراحل تكميلي،ذهنيتي مشهود است كه در آن كليه تحولات عقلاني و تخيلات معنوي نفوذ كرده‏اند.همان‏گونه كه پيوند نگاه به دنيا و زندگي در جوشش مكان‏ها و فضاها در تمامي ساختمان‏هاي معماري سنتي به چشم مي‏خورد.
در اين تحليل ويژگي‏هايي قابل استخراج است كه تقريباً خاص اين مملكت است و طبيعتاً از آنجا كه بستر ارزش اصلي آن اسلام بوده است اين ويژگي‏هاي كالبدي و فضايي معماري درديگر كشورهاي اسلامي نيز قابل مشاهده است.
در انتهاي اين تحليل و استخراج ويژگي‏ها،شايد مفيد باشد كه مسير شكل‏دهي فضا را با ديگر معماري‏هاي جهان مقايسه نمود و حضور فرهنگ را در اين پيوند جست.در ضمن كاملاً روشن است كه معماري هميشه آينه انسان و آرزوهايش بوده است و در شكل‏گيري معماري‏هاي جهان بدون شك ارزش‏هاي فناناپذير و جاويدان حضور دارند كه فصل مشترك آن موجوديت انسان در زمين و جهان‏بيني اوست.
در مطالعه معماري ايراني و استخراج مفاهيم،مباني و ويژگي‏هاي آن كاملاً روشن است كه اساس و شالوده اصلي آن در فلسفه وجودي اين سرزمين بوده است و در نتيجه،مطالعه آن بدون عميق شدن در مسائل اجتماعي ،فرهنگي،ديني و ادبي ناممكن است و روش تطبيقي رفت و برگشتي بين قالب (صورت) وفلسفه اجتناب‏ناپذير مي‏باشد. دشواري اين تحليل از همين جا آغاز مي‏شود. چرا كه كالبد هميشه قابل نقد علمي است،به ويژه هنگامي كه اين نقددرارتباط با محيط فيزيكي و جغرافيايي صورت مي‏گيرد.مطلب پيچيده‏تر،راز فضاي فرهنگي است كه بدون سفر عاشقانه در ژرفاي انتزاعي و معنوي آن به دست نمي‏آيد. تمام معماري‏هاي برجسته جهان رازي دارند كه فقط با چشم دل مي‏توان به آن راه يافت. در ايران اين نگرش عاطفي هنگامي حاصل مي‏شود كه تعادل و پيوندهاي محيطي و معنوي انسان با استحكام و تعادلي مطلوب برپا شده باشد.
در اين راستا به مواردي اشاره مي‏كنيم:

  1. درون‏گرايي

درون‏گرايي مفهومي است كه به صورت يك اصل در معماري ايران وجود داشته وبا حضوري آشكار،به‏صورت‏هاي متنوع،قابل درك و مشاهده است.
ويژگي معماري غيرقابل انكار آثار و ابنيه‏اي مانند خانه،مسجد،مدرسه،كاروانسرا،حمام و غيره مربوط به خصوصيت درون‏گرايانه آن است كه ريشه‏اي عميق در مباني و اصول اجتماعي-فلسفي اين سرزمين دارد.
با يك ارزيابي ساده مي‏توان دريافت كه در فرهنگ اين نوع معماري،ارزش واقعي به جوهر و هسته باطني آن داده شده است و پوسته ظاهري،صرفاً پوششي مجازي است كه از حقيقتي محافظت مي‏كند و غناي دروني و سربسته آن تعيين‏كننده جوهر و هستي راستين بنا است و قابل قياس با وجوهات و فضاي بيروني نيست.
درون‏گرايي در جستجوي حفظ حريم محيطي است كه در آن شرايط كالبدي با پشتوانة تفكر ،تعمق و عبادت به منظور رسيدن به اصل خويش و يافتن طمأنينه خاطر و آرامش اصيل در درون ،به نظمي موزون و متعالي رسيده است.
به طور اعم وبر اساس تفكر شرقي و در سرزمين‏هاي اسلامي،جوهر فضا در باطن است و حيات دروني،به وجود آورنده اساس فضا است.
امر نوجه به مسائل دروني بر اساس فرهنگ،نوع زندگي،آداب و رسوم و جهان‏بيني شكل گرفته است كه همراه با مسائل محيطي،جغرافيايي و اقليمي معناي نهايي خود را به دست آورده است. معنايي كه از فطرت خود انسان نشأت گرفته است.

  1. مركزيت

ويژگي موازي با مسأله درون‏گرايي،مركزيت در فضاي معماري است. سير تحول عناصر پراكنده(كثرت‏ها)به وحدت مركزي در اغلب فضاهاي معماري دنياي اسلام به چشم مي‏خورد. حياط خانه‏ها،مساجد،مدرسه‏ها و كاروانسراها هسته‏هاي تشكيل دهنده اين تفكر و رساندن عناصر عملكردي يا جزئيات.ميانه و دور به مركز جمع‏كننده تنوع‏ها و گونه‏گوني‏ها مي‏باشند. اين فضاي دروني مركزي كه گاه مي‎تواند چيزي غير از حياط مركزي باشد تنظيم‏كننده تمام فعاليت‏ها بوده و اصل و مركز فضا را در قسمتي قائل است كه نقطه عطف و عروجي استثنايي در آن رخ مي‏دهد.

  1. انعكاس

در اغلب فضاهاي معماري ايران منظره كلي حاصل از شكل‏گيري عناصر كالبدي،به وجودآورنده كليتي بصري است كه اجزاي آن در قالب محوربندي‏هاي حساب‏شده و منظم،چارچوبي را تشكيل مي‏دهند كه درآن موضوع شكل و تصوير به كمال مي‏رسد. اجزاء تركيبي در محورهاي افقي و عمودي همواره رشد صعودي داشته و به منظور دستيابي به مركزيت ديد(تصوير)خط حركت عمودي در فضاهاي باز به طرف آسمان ونور تنظيم مي‏شود كه پيوند معماري،نور،آسمان و انعكاس را به عنوان نتيجه بصري به دست مي‏دهد. بهترين نمونه‏هاي اين شكل‏گيري منظم از طريق انعكاس را مي‏توان در آينه‏هاي مابعدالطبيعي مساجد چهار ايواني ايراني دانست.
انسان در گردش محوري خود به طرف جهات مختلف اين كليت فضايي منسجم را حس مي‏كند كه گوياي نظام فكري منظمي است كه در آن ،مركزيت فضا و زمين در مركزيت(توحيد)آشتي‏دهنده عوامل اتصال زمين و آسمان است.
در مركز مساجد چهار ايواني،سطح آب از لحاظ بصري به عنوان آينه انعكاس‏دهنده،نه فقط بدنه‏هاي اطراف را معرفي مي‏كند،بلكه به علت موقعيت استثنايي خود (مركز) تمثيل داستان آسماني منعكس در تلألؤهاي آب به عنوان تصاوير‏برگردان حاضر ولي غيرمادي از زندگي انسان‏ها در ميل به حقيقتي بالاتر و جاويدان است.

پيوند معماري با طبيعت
همدلي و احترام به طبيعت ريشه‏هاي عميق فرهنگي دارد و همزيستي مسالمت‏آميز انسان،معماري و طبيعت در معماري سنتي ايران كاملاً مشهود است. اشارات فراوان در كتاب آسماني دربارة گياه،نور و اجزاء طبيعت و در نهايت تمثيل بهشتي آن موجب شده است كه در معماري ايران حضور طبيعت به طور همه جانبه باشد و فضاهاي نيمه‏باز-نيمه‏بسته در يك روند سلسله مراتبي به نحوي در كنار يكديگر قرار گرفته باشند كه گويي هميشه انگيزه احترام و حفظ نعمت‏هاي الهي را پاس مي‏دارند كه در قلب طبيعت و اجزاء عناصر آن تجلي كرده است.
نمونه عالي اين نوع معماري،ساختمان هشت‏بهشت است. هر گاه از سطح‏هاي مختلف آن عبور مي‏كنيم طبيعت و برشي از آسمان در كنار ما و در زواياي مختلف قرار دارند و تضادهاي داخل و خارج همچون گردش روزگار معرف تصاويري است كه در آن وقار،آرامش و سكوت طبيعت راه‏گشاي مكث،عبادت و تخيل به ابعاد و گستره جهان است.
هشت‏بهشت با مركزيت اتصال فضاهاي كوچك اطراف تمام كانون‏بندي معماري ايران را دارا مي‏باشد. برخلاف مساجد چهارايواني كه مركزيت با فضاي باز تعريف شده است در ساختمان هشت‏بهشت تصوير معكوسي را مشاهده مي‏كنيم كه از يك فضاي نيمه‏بسته داخلي به طرف طبيعت حركت كرده و در انتها افق و بي‏نهايت درك و سپس تصور مي‏شود.طبيعت محافظت‏شده در قالبي مطرح است كه عناصر آن در كتار يكديگر با حكمتي استقرار يافته‏اند كه جزء جدايي‏ناپذير موجوديت معماري به شمار مي‏آيند.
فعاليت‏هاي اجتماعي،فرهنگي و يا احكام ديني همواره در آهنگي موزون با طبيعت حركت كرده‏اند و همجواري و همدلي انسان با طبيعت موجب شده است كه عناصر طبيعت به گونه‏هاي مختلف در معماري‏هاي اصيل حضور داشته و انسان را از فوايد تصفيه‏كننده آن بهره‏مند گردانند.
محوربندي كلي هندسي در هشت‏بهشت موجب شده است كه فضاهاي طبقات فوقاني هميشه در حول و حوش فضاي مركزي سير كنند و در آن‏ها تصوير‏سازي طبيعت در جزء و كل حضور داشته باشد. همانند كليه فضاهاي معماري ايراني،عبور از فضايي(اتاقي) به‏فضاي ديگر با استفاده از بخش ميانه (مفصلي) صورت مي‏پذيرد.
واقعيت اين است كه هسته‏هاي وجودي اين معماري،جهاني را در ذره فضاي خود مي‏گنجانند كه اوج آن در مركزي قرار دارد كه جهان مختلف جغرافيايي كماكان مفهوم گشت‏وگذار ابدي را براي ما مجسم مي‏كنند.

هندسه
مورد بسيار مهم در درك معماري‏هاي شرق،ايران وتمدن‏هاي زير پوشش فلسفه و فرهنگ اسلامي، نحوه برخورد با مقوله هندسه در بيان افكار و انديشه‏هاست. بدون شك‏زبان بيان معماري‏هاي جهان بر هندسه استوار است و از طريق روابط آن مي‏توان كليت كالبدي را آشكار كرد.
اما بحث ما تفاوت هندسه منشعب از جهان‏بيني فرهنگي كشورهاي شرقي است. در هنر و معماري اسلامي هندسه داراي اهميت و مفهوم ويژه است و گسترش خود را در فلسفه و راه‏حيات مي‏جويد و تجليگاه افكار الهي و عقلاني و ادراك جهان هستي است.
در هندسه اين سرزمين بحث علم و رشد رياضي اعداد و تركيبات پيچيده جبر همراه با حس شهودي بوده است واين دو كه تكميل‏كننده آثار هنري محسوب مي‏شوند جدايي‏ناپذيري هنر (حس)و علم(عقل) را در تمدن‎‏هاي غني و در جهان اسلام نشان مي‏دهند. جالب توجه اين است كه با مطالعه آثار و افكار افلاطون درمي‏يابيم كه او دريافت علمي را بدون پشتوانه‏هاي شهودي ناقص مي‏پندارد و بحث عرفان در علم اعداد در غرب بعد شهودي به فراموشي سپرده شده و كليه استدلال‏ها در چارچوب جدول‏ها دقيق دنبال مي‏شوند. عجيب اينجاست كه علم در طول تاريخ سعي كرده است رازها و ناشناخته‏ها را كشف كند ولي هنگامي كه به اين امر دست يافته است روش‏هايي تفكر شهود را كه موجب كشف پديده‏ها شده است از ياد برده است. شكاف ميان علم و هنر جداشدن تحليل‏هاي مكمل را موجب مي‏شود وهر چند در يك جهت مي‏توان به شناخت رسيده ولي در عمق مسأله ،خطر از دست‏دادن وحدت وكليت ادراك باقي مي‏ماند.
چرا وقتي دربارة هوش صحبت مي‏شود فقط هوش عقلاني مطرح مي‏شود و هوش ايماني از اين مقوله خارج مي‏گردد. در حالي كه هوش اساسي بيداري هوش دل است. مطالعه آثار محققان ايراني در ادراك روابط طبيعي و مادي نشانگر نحوه برخورد شهودي ايشان در تكميل استدلال علمي است.
هندسه‏اي كه بر پايه اين نگرش به وجود آمده است از پيچيدگي و تركيباتي بهره‏مند است كه بسياري از محققان غرب در اثر نوعي از بدفهمي آن را مغشوش يا ابتدايي و فاقد اعتبار دانسته‏اند.
امروز مي‏دانيم كه هندسه در تركيبات عالي خود از روش همدلي و ارتباط بهره‏مند است و پژواك‏هاي شكلي گاه به صورت اشكالي پنهان حضور خود را مشخص و آشكار كرده‏اند. يكي از بهترين نمونه‏ هاي اين نوع هندسه(هندسه همدلي)ساختمان هشت‏بهشت اصفهان است كه قبلاً برخي از ويژگي‏هاي آن توضيح داده شده است.
هندسه ساختمان هشت‏بهشت در سه سطح متفاوت رشد مي‏كند:

- حركت افقي از آب‏نما،پله ايوان،اتاق‏هاي ميانه و فضاي مركزي.
- حركت عمودي كه پيوند كف را با تحولات سه بعدي و دگرگوني‏هاي ارتفاعي كه اوج آن در مركز قرار مي‏گيرد با سقف تأمين مي‏كند.
-هندسه‏اي كه حاصل برخورد سطوح افقي و عمودي است كه حاوي گشايش‏هاي نوري در اتصال احجام و از وراي كالبد مي‏باشد.

در ساختمان هشت‏بهشت احساس كليت و وحدت هندسي در سه رده مذكور به خوبي قابل دريافت است. برش‏هايي از كالبد توپر در همجواري با شكاف‏هاي گشوده شده به سوي نور و طبيعت نتيجه تركيبي است كه در آن كثرت و تنوع عناصر در آميزش با سايه و روشن‏هاي نوري،احساس كامل يك هندسه منسجم را متظاهر مي‏كنند.
نمونه ديگر پيوند هندسي عناصر در سطوح افقي و عمودي و تركيب فضاهاي پروخالي در ساختمان چهل‏ستون مشهود است. نقطه تمايز چهل‏ستون در اين است كه فضاي اصلي آن ايواني مركزي است كه محل همايش خطوط و انتقال بخش‏هاي باز،نيمه‏باز و بسته مي‏باشد.
كيت كرشلو،كسي كه بيشتر عمر خود را صرف كشف روابط اجزاء طي كرده است در يكي از آخرين مقالات خود دربارة عمق زيبايي رياضيات مي‏نويسد كه از طريق ادراك زيبايي علم و اعداد رياضي و خطوط هندسي مي‏توان به مراحل والاي شناخت ايمان و شهود رسيد. در اينجا مفهوم گسترده‏تري را در اين جمله خلاصه مي‏كنيم: پيچيدگي در كثرت در قابليت‏هاي تركيبي پنهان و بازگشت به وحدت و مركزيت صورت گسترده.
هندسه معماري ايران از اين قانون پيروي مي‏كند و استواري اين هندسه در تفكري راه‏يافته كه در آن بيهودگي و يا پراكندگي وجود نداشته است. قرينه‏سازي،اوج يك تفكر استوار است كه با احكام و دستورالعمل‏هاي روشن و با آهنگي منظم به جلو مي‏رود. تكرار حساب‏شده ستون‏ها و فضاها در سلسله مراتب تكميلي خود تكرار زمزمه‏هاي حقيقت جاويدان است.
معماري در بخش دريافت وجودي خود (احساس و ادراك انسان از معماري)نياز به مقدماتي دارد كه هندسه از طريق جاي‏گذاري تناسبات كوچك و بزرگ نسبت به مكان ومركز معين ضمن رشد اعداد آن را فراهم مي‏كند. در خانه سنتي حركت‏ها و نفوذها از بيرون به داخل فقط يك حقيقت فرهنگي نيست بلكه از ورودي تا حياط مركزي نشانه‏هاي آماده‏سازي دريافت صحيح از جوهر و مكان اصلي خانه را نيز به همراه دارد. عبور از كوچه و خيابان به بهشتي طراحي شده، داراي كليه آرمان‏هاي طبيعي و ماوراءطبيعي است وبرداشت از اين گونه فضاها با سهل‏انگاري هرگز ميسر نبوده است.
طراحي هندسي ايراني بر خلاف چيزي كه برخي از معماران غربي مدت‏هاي طولاني سعي در ابراز آن كرده‏اند فقط از عملكردهاي مادي و بوم‏شناسي تبعيت نمي‏كند. اشارات والاي ديگر نيز دربردارد كه بديهي است چنانچه موقعيت‏ ذهني و فرهنگي لازم براي ادراك آن‏ها را از بيننده سلب كنيم هرگز قادر به رؤيت و دريافت اين غنا و تركيب حساب‏شده-اقليمي-فرهنگي نخواهيم بود.معماری اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جدیدترین مقالات معماری اسلامی - معمار آنلاین

جدیدترین مقالات معماری اسلامی,مقالات معماری اسلامی,معماری اسلامی,پاورپوینت معماری
اسلامی,تاریخ و مبانی معماری اسلامی,آشنایی با معماری اسلامی ایران.

معماری ایرانی- اسلامی - Europcar Iran

معماری ایرانی- اسلامی. با آنکه هنرمندان، معماران و شهرسازان در سراسر جهان برای مدرن
کردن فضاهای شهری تلاش می‌کنند هنوز هم نمی‌توانند بدون توجه به سبک معماری اسلامی-
...

معماری ایرانی و اسلامی تضادی با هم ندارند - ایران آنلاین

15 فوریه 2017 ... ایران آنلاین-معماری ایرانی و اسلامی تضادی با هم ندارند : گفت و گو با علی فروزانفر
رئیس مرکز معماری اسلامی : گام‌های من و تو در شهری که امروز مسیرش ...

فقدان معماری اسلامی در شهرهای جدیدمسلمانان | پایگاه خبری جماران - امام ...

"ابراهیم محمد جیده"، معمار برجسته قطری، بر لزوم بهره‌ گیری از هنر و معماری اسلامی در
شهرها و کشورهای اسلامی تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع.

مساجد برتر هند از نظر معماری اسلامی - رهیافته انجمن شهید ادواردو آنیلی

15 ژوئن 2017 ... با توجه به اینکه معماری اسلامی با مسجد آغاز می‌شود و از طرفی کشور هند از جمله
کشورهایی است که مساجد قدیمی باشکوه و برگرفته از معماری اسلامی دارد؛ ...

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی ...

دومین جلسه سیاست گذاری نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی
ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) با حضور جناب آقایان مهندس ...

اصطلاح «معماري اسلامي» را غربي‌ها ساختند - مشرق نیوز

20 دسامبر 2010 ... ساناز افتخار زاده، کارشناس ارشد معماري، پژوهشگر معمار ايراني – اسلامي و سردبير
اسبق فصلنامه معماري و ساختمان معتقد است: اصطلاح «معماري ...

هنر گچبری در معماری اسلامی - فصلنامه علمی ترویجی اثر

سجادی علی. هنر گچبری در معماری اسلامی. فصلنامه علمی، فنی، هنری اثر. ۱۳۷۴; ۱۶ (۲۵)
:۱۹۴-۲۱۴. URL: http://journal.richt.ir/athar/article-۱-۱۲۶-fa.html ...

هنر گچبری در معماری اسلامی - فصلنامه علمی ترویجی اثر

سجادی علی. هنر گچبری در معماری اسلامی. فصلنامه علمی، فنی، هنری اثر. ۱۳۷۴; ۱۶ (۲۵)
:۱۹۴-۲۱۴. URL: http://journal.richt.ir/athar/article-۱-۱۲۶-fa.html ...

معماری اسلامی - Dictionnaire.sensagent.com

Définitions de معماری اسلامی, synonymes, antonymes, dérivés de معماری اسلامی,
dictionnaire analogique de معماری اسلامی (perse)

معادل انگلیسی معماری اسلامی - دیکشنری تخصصی برساد

اصطلاح تخصصی معماری از فارسی به انگلیسی. معماری اسلامی. Islamic Architecture
... موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی معماری اسلامی. معماری · architecture.

معماري اسلامي در هند - تاریخ ما

تاریخ ما » سبك افغاني- سبك مغولي- دهلي- آگره- تاج محل فتح نهايي معماري هندي در عهد
سلسلة تيموريان هند بود. مسلمانان ثابت كرده بودند كه به هرجا دست يابند- در غرناطه ...

ویژگیهای هنر معماری اسلامی - شهرداری اصفهان

معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسلام را با بهره‌گیری از
روح معنویت نشان می‌دهد. این امر به گونه‌ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم ...

تأثير هنر و معماري اسلامي ايران بر هند - روزنامه اطلاعات

9 جولای 2017 ... و اما اوج هنر معماری سلاطین گورکانی، دوره شاه‌جهان، فرزند جهانگیر (۱۶۲۸ـ ۱۶۵۸م)، است.
«تاج‌محل» پرشکوه‌ترین و زیباترین معماری اسلامی در همه دوره‌ها و ...

بررسی مولفه‌های معماری اسلامی دوره ایلخانان از دریچه تاریخ اجتماعی (دوره ...

در این مقاله جهت امکان سنجش چنین رویکردی در برسی معماری اسلامی ایران، با انتخاب
دوره ایلخانیان و بررسی و تحلیل متون این دوره، به بحث در باب شأن اجتماعی معمار و ...

صفحه اصلی - مجله پژوهش های معماری اسلامی - دانشگاه علم و صنعت

با استمداد از الطاف الهی فصلنامه قطب علمی معماری اسلامی با عنوان « پژوهشهای معماری
اسلامی» در دانشگاه علم وصنعت ایران، منتشر خواهد شد. این نشریه براساس قوانین و ...

بازشناسی اصل افقی گرایی در معماری اسلامی - کیمیای هنر

«اصل افقی گرایی»، یکی از اصول و قواعد راهنمایی است که به کارگیری آن در معماری
اسلامی، تمایز صورت بیانیِ این هنر را براساس شالودi معنوی اش برآورده می سازد.

شاخصه های معماری اسلامی ایرانی | هنر اسلامی

شکوه معماری ایران جلوه ای است از عظمت تاریخی و دینداری بدور از هر مادیگری و اعتقاد
به تعالیم مذهبی.

مهندسی معماری اسلامی - وزارت علوم

8 مه 2004 ... گروه تحصیلی, هنر و معماری. زیر گروه تحصیلی, معماری ... دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی ارائه دهنده ی رشته ی مهندسی معماری اسلامی. نمایش ۱ تا ۶ مورد ...

مرکز معماری اسلامی-صفحه اصلی

نشست «جایگاه خشت در معماری دیروز، امروز و فردا» ... وبسایت رسمی حوزه هنری انقلاب
اسلامی ... دانشگاه علم و صنعت ایران، قطب علمی معماری اسلامی ...

سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران

16 آوريل 2013 ... معماری ایرانی را در دوره اسلامی پیش از دوره معاصر به چهار سبک خراسانی، رازی، آذری و
اصفهانی تقسیم می کنند، که در این مطلب به معرفی اجمالی این ...

فقدان معماری اسلامی در شهرهای جدیدمسلمانان | پایگاه خبری جماران - امام ...

"ابراهیم محمد جیده"، معمار برجسته قطری، بر لزوم بهره‌ گیری از هنر و معماری اسلامی در
شهرها و کشورهای اسلامی تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع.

معماری اسلامی - آثار | آرل

هنرمندان و معماران اسلامی، آثار معماری زیبایی در جهان خلق کرده اند، که این بناها زیر
دسته معماری اسلامی قرار خواهند گرفت. هنری که انسان را از مادیات به روح سوق می دهد.

ویژگیهای هنر معماری اسلامی - شهرداری اصفهان

معماری اسلامی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسلام را با بهره‌گیری از
روح معنویت نشان می‌دهد. این امر به گونه‌ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم ...

تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا - islamic-sources

3 ژانويه 2013 ... تزئین، محور مهم دیگری در تأثیر هنر اسلامی بر هنر غرب است. در این جا مراد ما از
تزئین، صرفاً هنرهای زینتی یا آرایه ای نیست، بلکه تمامی هنرهایی است ...

معماری از نگاه قرآن/ ترکیب خانه‌ها در معماری اسلامی تداعی‌گر یاد خداست

14 ژانويه 2015 ... معماری اسلامی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شیوه‌های معماری در تاریخ معماری جهان قابل
بازشناسی است. در یک نگاه جامع‌نگر می‌توان پیوستاری ارزشمند و ...

معماری اسلامی ریشه در معماری ایرانی دارد - ایسنا

11 ژانويه 2016 ... باستان‌شناس ایلامی گفت: معماری اسلامی برگرفته از اجزاء و مشخصات معماری ایرانی
است. دکتر «حبیب‌الله محمودیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ...

صفحه اصلی - مجله پژوهش های معماری اسلامی - دانشگاه علم و صنعت

با استمداد از الطاف الهی فصلنامه قطب علمی معماری اسلامی با عنوان « پژوهشهای معماری
اسلامی» در دانشگاه علم وصنعت ایران، منتشر خواهد شد. این نشریه براساس قوانین و ...

معماري اسلامي در هند - تاریخ ما

تاریخ ما » سبك افغاني- سبك مغولي- دهلي- آگره- تاج محل فتح نهايي معماري هندي در عهد
سلسلة تيموريان هند بود. مسلمانان ثابت كرده بودند كه به هرجا دست يابند- در غرناطه ...

شأن کیفیت در معماری اسلامی با استناد به آراء ابن‌عربی - مطالعات ...

مخاطبان آثار معماری اسلامی به‌واسطۀ حضور در این مکان‌ها به کیفیتی اذعان می‌کنند که
بی‌گمان عمق وجود آن‌ها را نشانه رفته است. اما اگر این تجربۀ عمیق درونی را که مختص ...

رویارویی اسلام با مدرنیته و تأثیر آن بر معماری؛ معماری اسلامی(بخش ...

18 ژوئن 2017 ... «سوال پیش روی معماران در جهان اسلام این است که: فرد چگونه باید با خود مدرنیته
روبرو شود تا روش‌های خلاقانه و اکتشاف‌های جدید را به دانش ما از اسلام و ...

روزنامه ايران92/3/6: جلوه معماري اسلامي در مسجد آقا بزرگ كاشان - Magiran

27 مه 2013 ... جلوه معماري اسلامي در مسجد آقا بزرگ كاشان مسجد آقا بزرگ كاشان يكي از زيباترين
مساجد ايران و در زمره بهترين آثار معماري اسلامي به شمار مي رود.

حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی - دوفصلنامه جاویدان خرد

عدد هشت در کنار دیگر اعدادی که مکررا در منابع اسلامی به آن اشاره میشود، بخاطر
کاربرد ویژه ای که در هنر و معماری اسلامی به خوداختصاص داده است، از جمله اعداد قابل
تامل است.

نمایشگاه آثار معماری اسلامی درولایت هرات - آوا - خبرگزاری صدای افغان

براي اولين بار نمايشگاه آثار معماري اسلامي در هرات داير شد.

رویارویی اسلام با مدرنیته و تأثیر آن بر معماری؛ معماری اسلامی(بخش ...

18 ژوئن 2017 ... «سوال پیش روی معماران در جهان اسلام این است که: فرد چگونه باید با خود مدرنیته
روبرو شود تا روش‌های خلاقانه و اکتشاف‌های جدید را به دانش ما از اسلام و ...

دانلود کتاب معماری اسلامی - اولگ گرابر و دیگران.، اکرم قیطاسی | طاقچه

معماری اسلامی نوشته اولگ گرابر و دیگران. ترجمه اکرم قیطاسی از انتشارات انتشارات
سوره مهر.

تأثير هنر و معماري اسلامي ايران بر هند - روزنامه اطلاعات

9 جولای 2017 ... و اما اوج هنر معماری سلاطین گورکانی، دوره شاه‌جهان، فرزند جهانگیر (۱۶۲۸ـ ۱۶۵۸م)، است.
«تاج‌محل» پرشکوه‌ترین و زیباترین معماری اسلامی در همه دوره‌ها و ...

روزنامه ايران92/3/6: جلوه معماري اسلامي در مسجد آقا بزرگ كاشان - Magiran

27 مه 2013 ... جلوه معماري اسلامي در مسجد آقا بزرگ كاشان مسجد آقا بزرگ كاشان يكي از زيباترين
مساجد ايران و در زمره بهترين آثار معماري اسلامي به شمار مي رود.

معماری اسلامی - آثار | آرل

هنرمندان و معماران اسلامی، آثار معماری زیبایی در جهان خلق کرده اند، که این بناها زیر
دسته معماری اسلامی قرار خواهند گرفت. هنری که انسان را از مادیات به روح سوق می دهد.

معماری ایرانی اسلامی : چگونه شاهکار های معماری خلق شدند؟قسمت (2 ...

7 سپتامبر 2015 ... معماری ایرانی اسلامی در طی تاریخ فراز و فرود های بسیاری داشته است ولی زیبایی
خیره کننده و اثر معنوی ای که بر انسان میگذارد فراموش شدنی نیست:

در مورد معماری اسلامی اتفاق نظری وجود ندارد - شورای عالی انقلاب فرهنگی

6 ژوئن 2016 ... با توجه به نقش ایشان در تدوین و اجرای قوانین در حوزه معماری و شهرسازی، با ایشان
گفت‌وگویی در مورد موانع و راهکارهای تحقق معماری اسلامی ایرانی در ...

رویارویی اسلام با مدرنیته و تأثیر آن بر معماری؛ معماری اسلامی(بخش ...

18 ژوئن 2017 ... «سوال پیش روی معماران در جهان اسلام این است که: فرد چگونه باید با خود مدرنیته
روبرو شود تا روش‌های خلاقانه و اکتشاف‌های جدید را به دانش ما از اسلام و ...

سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران

16 آوريل 2013 ... معماری ایرانی را در دوره اسلامی پیش از دوره معاصر به چهار سبک خراسانی، رازی، آذری و
اصفهانی تقسیم می کنند، که در این مطلب به معرفی اجمالی این ...

گروه معماری اسلامی - دانشگاه سوره

مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری اسلامی و مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری. عضو
هیأت علمی دانشکده معماری. تلفن: (داخلی 107) 88807094. سوابق تحصیلی: دارندۀ
مدرک ...

اخبار و مقالات درباره معماری اسلامی - صفحه 1 - انجمن مفاخر معماری ایران

اخبار و مقالات مربوط به معماری اسلامی. از بادة معرفت. این مصنوعات از اماکن و ابنیه
آیینی دینی یعنی پرستشگاه‌ها و نیایشگاه‌ها و قربانگاه‌ها و زیارتگاه‌ها و صومعه‌ها ...

شاهکار معماری اسلامی در مسجد ۹۹ گنبدی شهر سیدنی+تصاویر

8 ژوئن 2018 ... مسجد ۹۹ گنبدی شهر سیدنی برگرفته از معماری اسلامی در کشور استرالیا ساخته شده
و یکی از مناطق توریستی این شهر محسوب می‌شود.

Clisel | هنر و معماری اسلامی (دبورا ال. تامسون) بخش اول - Clisel

بخش اول. مقدمه. منظور از هنر و معماری اسلامی، همان هنر و معماری سرزمین‌های‌ – خاورمیانه،
آفریقای شمالی، هند شمالی و اسپانیا – است‌ که از آغاز قرن هفتم میلادی تحت حاکمیت ...

معماری اسلامی در سراسر جهان ریشه ایرانی دارد / گفت‌وگو با توماس مایر ...

23 آوريل 2018 ... سمیه باقری: توماس مایر معتقد است که معماری اسلامی ریشه عمیقی در فرهنگ و هنر
ایرانی دارد و بعدها به دیگر کشورهای اسلامی تسری یافته است.

معادل انگلیسی معماری اسلامی - دیکشنری تخصصی برساد

اصطلاح تخصصی معماری از فارسی به انگلیسی. معماری اسلامی. Islamic Architecture
... موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی معماری اسلامی. معماری · architecture.

معماری ایرانی اسلامی : چگونه شاهکار های معماری خلق شدند؟قسمت (2 ...

7 سپتامبر 2015 ... معماری ایرانی اسلامی در طی تاریخ فراز و فرود های بسیاری داشته است ولی زیبایی
خیره کننده و اثر معنوی ای که بر انسان میگذارد فراموش شدنی نیست:

صفحه اصلی - مجله پژوهش های معماری اسلامی - دانشگاه علم و صنعت

با استمداد از الطاف الهی فصلنامه قطب علمی معماری اسلامی با عنوان « پژوهشهای معماری
اسلامی» در دانشگاه علم وصنعت ایران، منتشر خواهد شد. این نشریه براساس قوانین و ...

دغدغه‌های رهبری در رسیدن به الکوی معماری اسلامی - ایرانی - اخبار تسنیم ...

23 آوريل 2014 ... خبرگزاری تسنیم: همه ما در لحظه لحظه زندگی خود با مقوله‌ای به نام معماری روبرو هستیم.
امری گریزناپذیر که تاثیری مستقیم بر روحیات ما دارد و می‌تواند ...

مقاله ویژگی های معماری اسلامی - سیویلیکا

چنانچه از نام سبک معماری اسلامی پیداست پیدایش این سبک با ظهوراسلام و تاثیر آن
بر معماری رواج یافت و نمودهای آن را می توان درمساجد، آرامگاه ها، قصرها و د...

اخبار و مقالات درباره معماری اسلامی - صفحه 1 - انجمن مفاخر معماری ایران

اخبار و مقالات مربوط به معماری اسلامی. از بادة معرفت. این مصنوعات از اماکن و ابنیه
آیینی دینی یعنی پرستشگاه‌ها و نیایشگاه‌ها و قربانگاه‌ها و زیارتگاه‌ها و صومعه‌ها ...

Clisel | هنر و معماری اسلامی (دبورا ال. تامسون) بخش اول - Clisel

بخش اول. مقدمه. منظور از هنر و معماری اسلامی، همان هنر و معماری سرزمین‌های‌ – خاورمیانه،
آفریقای شمالی، هند شمالی و اسپانیا – است‌ که از آغاز قرن هفتم میلادی تحت حاکمیت ...

نمایش هنر متعهد و انقلابی در جشنواره معماری اسلامی - شبکه خبر

13 نوامبر 2016 ... نمونه آثاری از هنر متعالی اسلامی - ایرانی در عرصه معماری در جشنواره معماری اسلامی به
نمایش در می آید.

پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه دهم (انقلاب اسلامی و بسیج )

دانلود پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی - 18 اسلاید

پاورپوینت تاريخچه پل و پل سازي

پاورپوینت فصل ششم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی(تقسیم یاخته)

دانلود پاورپوینت انتقال خودکار مطالب از پاورپوینت به وورد - 15 اسلایدپروژه کار آفرینی وطرح توجیهی طلاو جواهر سازی

سموم موجود در سیب زمینی

دانلود پاورپوینت راهنماي آموزش HSE جهت افراد جديدالاستخدام

جزوه طلایی هوش و استعداد - 66 صفحه تست های شبیه ساز تیزهوشان ششم 97